English

Zaai- en oogsttijd

Door John & Lisa Bevere

Bijbelstudie – aflevering 5 – 2001

Zaai- en oogsttijd

Jezus zei dat het Koninkrijk van God vergeleken kan worden met het principe van zaai- en oogsttijd (Markus 4:26-29). Een boer weet dat hij om een oogst te verkrijgen eerst de grond moet klaarmaken en verzorgen om daarna het gewas te planten, water te geven en te oogsten. Hij werkt vele maanden alvorens hij enig resultaat ziet. Hij blijft gemotiveerd werken, omdat hij weet dat de grond vrucht zal opleveren zolang hij blijft bij de wetten van zaaien en oogstten.

Als gelovigen deze realiteit zouden toepassen op de leiding van hun leven, dan zouden ze veel productiever zijn. Helaas, onze maatschappij kweekt het verlangen naar direct resultaat en maar al te vaak worden we aangetrokken tot datgene wat snel verkregen kan worden. De redenen lopen uiteen, sommigen zijn niet onderwezen, anderen worden gedreven door hebzucht, terwijl weer anderen gewoon niet beter weten. Ongeacht de reden, wil men het “gezegende leven” zonder een periode van zweet en arbeid. Dit is jammer, want er mogen dan wel resultaten geboekt worden, maar zijn zij blijvend? God waarschuwt ons: “een bezit in het begin te spoedig verworven, zal tenslotte niet tot zegen zijn”. (Spreuken 20:21).

We zouden beter kunnen streven naar blijvende vrucht, dan naar onmiddellijke beloning. We hebben stevige beslissingen nodig voor de ontwikkeling van een levensstijl van het zaaien van onvervalst zaad. Als dit eenmaal verkozen is, is het belangrijk de sleutel tot volharding te weten.

Het verzorgen en beschermen van de Oogst. Er is ons een oogst beloofd als we niet verslappen en velen staan op de drempel van hun oogstseizoen. Het zaad van gebed, werk, geven en andere gehoorzame daden, ligt klaar om te ontkiemen in knop en vrucht. Tijdens dit oogstseizoen zal er veel vreugde zijn en heerlijkheid zal onze koning gebracht worden. Er is echter een waarschuwing. Vaak komen de grootste aanvallen op een tijdstip, net voor de oogst.

Ik herinner me een jaar, dat Lisa en ik talloze tomatenplanten naast ons huis hadden geplant. We werkten hard en waren enthousiast toen de planten uiteindelijk in de knop schoten. Spoedig daarna kwamen de kleine groene gekleurde tomaten aan de planten. Wekenlang waren we aan het schoffelen, bevloeien, bemesten en werken om het rijpende fruit te beschermen. Net voor de oogst moesten we op reis en we vertrouwden de zorg voor onze tuin toe aan een ander die niet zoveel liefde had voor de tuin als wij en die het daarom met de bescherming niet zo nauw nam. Toen we thuiskwamen, zagen we dat al ons harde werken voor niets was geweest en dat alle tomaten waren opgegeten door insecten. De grootste boosdoeners waren de zeer grote sprinkhanen. Weken van hard werken waren verloren gegaan in enkele dagen van onachtzaamheid.

Het woord van God bemoedigt ons om standvastig te blijven en spoort ons aan: “Laten wij niet moede worden goed te doen, want wanneer het eenmaal tijd is zullen wij oogsten, als wij niet verslappen”. (Galaten 6:9) Deze belofte draagt de garantie van God, die bij niemand kan zweren die hoger is dan Hijzelf. Oogst staat het te wachten als we niet toegeven aan ontmoediging en trouw blijven in gehoorzaamheid en ijver.

Sprinkhanen van ontmoediging zullen ons aanvallen als we moe zijn. Onze kracht vloeit weg als we ons verstand openstellen voor verkeerde informatie en we daaruit gaan leven. Als onze aandacht gevestigd is op de storm en de deining van het tijdelijke zullen we overweldigd worden. Het zal ons niet bekrachtigen, maar ons doen wegzinken. Onze omstandigheden en onze innerlijke en lichamelijke toestand, zullen ons adviseren het op te geven.

Om vol te houden moeten we het volgende onveranderlijke feit een plaats geven in ons hart: God is getrouw (I Korintiërs 1:9). Hoewel eenvoudig in principe is het zo dat velen ermee worstelen lijken te worstelen.

Leven vanuit Gods trouw

David werd door de profeet van God gezalfd om de volgende koning te worden, en zwierf vervolgens gedurende twaalf jaar door de woestijn om aan de toorn van Saul te ontkomen en toch stond hij zijn omstandigheden niet toe om te ontmoedigd te worden. Hij gebruikte de droge tijden om zichzelf te onderwijzen en opgebouwd te worden in de trouw van God, De laatste paar jaren vond hij onderdak bij de Filistijnen. Zijn zwaarste aanval van ontmoediging trof hem vlak voordat hij koning werd. Als iemand zonder land, een vreemdeling in het buitenland werd en hij en zijn mannen verworpen door de leiders van de Filistijnen.

Afwijzing en ontmoediging ontvluchtend, keerden zij naar huis terug om vervolgens hun huizen afgebrand te vinden en hun geliefden ontvoerd. Alles was weg. David had hetzelfde verlies te lijden als zijn mannen, maar daar bovenop al zijn verdriet wilden zijn eigen mensen hem ook nog doden!

Zij gaven David de schuld voor hun netelige positie. Op dat punt zouden de meesten hebben geklaagd. Klagen is altijd een uiterlijke weerspiegeling van een innerlijke hartstoestand. Het ondermijnt de betrouwbaarheid van Gods Woord. De gedachte daarachter is: God is niet trouw aan het vervullen van Zijn belofte; hij meende niet echt. Het is een van de grofste beledigingen aan zijn karakter. Terwijl de mannen van David stenen verzamelden om uiting te geven van hun woede, reageerde David als volgt: “Maar David sterkte zich in de Here Zijn God” (I Samuël 30:6)

Ik houd daarvan: “Maar David….” Met andere woorden: alles en iedereen leek de vervulling van Gods belofte aan David te ontkennen. Zijn omstandigheden hadden niet slechter kunnen zijn en hadden hem kunnen ontmoedigen tot het punt van opgeven, weglopen en verliezen van zijn oogst. Toch koos David ervoor om zich te sterken in de Heer. Merk op dat hij zich niet in de belofte sterkte, maar in de Here, zijn God.

Er komt een punt in het leven van iedere gelovige waar hij de belofte aan de kant moet zetten en zich moet vasthouden aan degne die de belofte geeft. Net zoals Abraham zijn belofte op het altaar bond en vertrouwde op de betrouwbaarheid van zijn Voorziener. Gods beloften zijn gefundeerd op de betrouwbaarheid van zijn karakter, want de belofte en de voorziening liggen verborgen in de armen van Hem die belooft. David kende zijn krachtbron: “Vertrouw op de Here en doe het goede, woon in het land en betracht getrouwheid” “(Engelse vertaling: Feed on His Faithfulness-leef vanuit Zijn trouw) (Psalm 37:3) .

Let erop dan David leefde vanuit Gods trouw, en niet vanuit de belofte dat hij koning zou worden. God is betrouwbaar. Als dit uw overtuiging is, dan zult u niet verslappen of de moed verliezen. Verscheidene jaren geleden gaf God mij bepaalde beloften en toch werden de omstandigheden steeds slechter naarmate de maanden voorbij gingen. Hoe meer ik God gehoorzaamde, hoe moeilijker alles werd. De verschrikkelijkste tijd waren de laatste paar maanden. Ik herinner me nog heel goed dat toen de druk ondraaglijk leek, ik niets anders wist te doen dan te stamelen: “God , U bent trouw. God U bent trouw”

Telkens weer herhaalde ik deze woorden. Dan voelde ik kracht opwellen in mijn hart. Het was alles wat overgebleven was van waaruit ik kon leven. Ik vond geen kracht om te leven in het denken aan de beloften, hoewel ik nog steeds geloofde dat zij vervuld zouden worden. Ik ontdekte kracht in God. Kort na deze intense periode van verdrukking kwamen de beloften uit! Om terug te keren naar David: de Heer liet hem zien hoe hij alles en zelfs nog meer kon terugkrijgen. De volgende dag stierf Saul op het slagveld en kort daarna werd David tot koning gezalfd door de mannen van Juda. Na meer dan twaalf jaar zaaien van trouw en gehoorzaamheid kon David plotseling oogsten. Er staat u een oogstseizoen te wachten. Sta niet toe dat de ontmoedigings sprinkhaan alles wat u gezaaid hebt, vernietigt. Gods belofte is zeker en wordt gewaarborgd door Zijn Karakter, Zoals de Psalmist zegt: “Here God der Heerscharen, wie is als Gij grootmachtig, o Here, en uw trouw is rondom U” (Psalm 89:9).

Deze bijbelstudie is een vertaling van de nieuwsbrief ‘Messenger’ van John Bevere Ministries – 2001 Volume 5.
Copyrights © 2004 Elia Stichting / Alle rechten voorbehouden. Reproductie en/of presentatie, geheel of gedeeltelijk in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming van Elia stichting geldt daarom als schending van het copyright.

Zoeken