English

Wie heeft de echte macht?

World-Leaders

Door David Hathaway – Eurovision

Gods woord zegt: blijf vertrouwen. Velen maken zich zorgen over de economische wereldcrises. Echter degenen die Christus toebehoren, hoeven niet te vrezen. Wij zijn Zijn gezin. God wist sinds het begin van deze crises dat in alles wat er nu gebeurt, er niets is wat de duivel of de mens kan doen, ook maar iets kan afdoen van het plan wat God onze Vader voor de wereld heeft.

Noch hongersnood, noch een financiële crises, noch ziekte of zelfs dood kan ons scheiden van de liefde van God (Romeinen 8: 38). Een van de grote zekerheden van het christelijk geloof dat met geen enkel ander geloof te vergelijken is, is het feit dat God volmaakte voorkennis heeft van uw leven en de gebeurtenissen in de wereld (Romeinen 8: 28-29).

“Wij weten nu, dat [God] alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen;”

De bijbel noemt Jezus het Lam Gods dat sinds de grondlegging der wereld geslagen is (Openbaring 13: 8). “En allen, die op de aarde wonen, zullen het (beest) aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld.” Een bewijs van de voorkennis van God!

Wij moeten in ons leven meer vertrouwen en minder zorgen ontwikkelen. Als u met Christus verbonden bent, zegt Hij: neem mijn juk op mij, dat is makkelijk en licht. Waarom? Omdat hoe zwaar het ook is, Hij draagt het zwaarste gedeelte. Zijn doel is niet alleen uw zorg en pijn te delen maar door deze te dragen, ook uw last te verlichten. Werp al uw zorgen op Hem, want… Hij… zorgt… voor u. Vertrouw Hem en zie uit.

Ik geloof dat zelfs de opwarming op de aarde door God voorzien was en onderdeel zal uitmaken van de periode dat Christus met ons de wereld zal regeren. Satan zal gebonden zijn en de hele wereld zal vrij komen van de vloek en een paradijs worden. De leeuw zal naast het Lam liggen en er zal geen ziekte zijn. We zullen leven en met Hem regeren. Denk eraan dat tweeduizend jaar na de schepping – ja, ik geloof in de schepping – tot aan de zondvloed van Noach, regende het niet op aarde maar werd de aarde bevochtigd door dauw (Genesis 2: 6). “maar een damp steeg op uit de aarde en bevochtigde de gehele aardbodem”

Zal het zogenaamde broeikaseffect hersteld worden? Ik ben geen wetenschapper en laat dit graag over aan God. Alles wat ik weet is dat volgens voorspellingen van wetenschappers Christus terug zal keren te midden van een ecologie die geen basis meer heeft. Het is Gods probleem en niet het mijne en Hij zal dit afhandelen. God heeft seizoenen beloofd van zomer en winter en tijden van zaaien en oogsten (Genesis 8: 22). “Voortaan zullen, zolang de aarde bestaat, zaaiing en oogst, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht, niet ophouden.”

De mensen op aarde zullen bezig zijn met hun gewone bezigheden zoals eten en drinken trouwen en kinderen krijgen. Tot aan het moment van de niet verwachte wederkomst van Christus.

De bijbel stelt dat voordat Christus komt de duivel zelf probeert de controle over de wereld over te nemen van de Zoon van God, Christus. Wat we nu meemaken is een poging om een wereldorde te creëren onder de macht van het beest, niet een dier maar een systeem. Denk eraan dat net als de Heilige Geest door u en mij werkt om de wil van God te vervullen, zullen boze geesten door mensen heen een duivels plan uitwerken. Het gevaar is dat mensen die niet door de Heilige Geest aangestuurd worden door een boze geest beheerst worden. De bijbel zegt dat de vruchten van de geest zijn liefde, vreugde, vrede e.d. en de vruchten van boze geesten zijn boosheid, afgunst e.d. (Galaten 5: 19-23). “Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven. Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is de wet niet.” Aan de vruchten zult u hen kennen.

Twee april 2009 is er een ontmoeting geweest met de G-20 in Londen. Er was duidelijk sprake van een verborgen agenda. Aan het eind van de ontmoeting kwamen er alleen uitspraken van de wereldleiders over reeds bestaande zaken. Er was niets nieuws onder de zon. Bovendien geen enkele indicatie over hoe men de enorme schuldenlast wilde aanpakken. Degenen die zorgvuldig een en ander onderzoeken zullen ontdekken dat een deel van de verborgen agenda het ondermijnen en verwoesten van de democratie is (dit is het principe van de Europese Unie). Het hele scenario van de economische crises, de creatie van een enorme schuldenlast en de controle van de banken is een vooropgezet plan. Waarom zag niemand deze crises aankomen? Was dit hele gebeuren bedacht door de illuminatie? Als middel om de democratie te vernietigen en vervolgens de wereld door een nieuw financieel systeem te beheersen. Hoe meer ik hier over nadenk, hoe meer ik geloof dat dit een poging is om een New World Order te creëren. (Gordon Brown, de Engelse premier, meldt deze nieuwe wereldorde als een oplossing van de economische crisis. Ook geloof ik dat het hele proces van klimaatverandering ook bij de totstandkoming van een nieuwe wereldorde hoort.

De wereld beweegt zich steeds verder weg van de democratie. Een voorbeeld: Gordon Brown heeft in Engeland meer macht dan Obama omdat hij totaal het Lagerhuis negeert en de Engelse koningin gebruikt om zijn plannen goed te keuren. Zowel in Engeland als in Amerika is er weinig meer over van de democratie en bewegen deze landen zich richting China, Rusland en de Arabische wereld.

Het is zeer belangrijk dat we beseffen dat de wereld in verschillende kampen is opgedeeld. De illuminatie die het geld in handen hebben, zijn aan de macht. De wereldregering, dus een regering die de gehele wereld regeert, zal niet bestaan uit gewone mensen.

Gordon Brown en Obama geloven dat door geld te lenen de recessie wordt overwonnen. Er wordt simpelweg een bedrag aan triljoenen ponden en dollars bijgedrukt. Angela Merkel in Duitsland en Tsjechische president Vaclav Klaus zijn hier tegen. In feite komt de G-20 met een voorstel om alle bestaande valuta te vervangen door een andere geldeenheid.

De enorme schuldenlast in Amerika maakt dat de dollar steeds minder waard wordt. China, waarschijnlijk het rijkste land ter wereld, wil samen met Rusland een nieuw type dollar en een nieuw type euro die voor een derde ook in Azië geldt, in het leven roepen. Het uiteindelijke doel is om een nieuwe munteenheid te maken die tevens dient als een wereldreserve. Deze situatie kan heel gemakkelijk leiden tot een gebeuren dat niemand toestemming krijgt om oud geld voor nieuw geld in te ruilen zonder het befaamde merkteken (Openbaring 13: 16-18). Verder liet het bij alle mensen, jong en oud, rijk en arm, slaaf en vrije, een merkteken zetten op hun rechterhand of op hun voorhoofd. Alleen mensen met dat teken – dat wil zeggen de naam van het beest of het getal van die naam – konden iets kopen of verkopen. Hier komt het aan op wijsheid. Laat ieder die inzicht heeft het getal van het beest ontcijferen; er wordt een mens mee aangeduid. Het getal is zeshonderdzesenzestig.

Hoe zit het met de slag om Armageddon? De wereld wil een valse vrede tot stand brengen, maar ik geloof veeleer dat de bestaande naties die sterker worden, gecontroleerd door de illuminatie met elkaar in oorlog zullen komen. Tenslotte deinsden landen in de geschiedenis (Hitler, Napoleon – mijn toevoeging) er ook niet voor terug om oorlog te voeren met het doel wereldheerschappij. De totale vernietiging van de wereld kan alleen verhinderd worden door de terugkeer van Christus.

De G-20 is een uiterlijke schijnvertoning als het gaat om eenheid. Maar omdat ze de werkelijke financiële problemen niet aanpakken, zullen ze een instrument in handen van de duivel worden om de komst van antichrist voor te bereiden.

Ik geloof dat wat er nu gebeurt – deze crisis – niet toevallig is maar een opzettelijk scenario om angst en chaos te creëren. Als er namelijk paniek uitbreekt zullen gewone mensen in wanhoop elke oplossing, ook al is dit afgedwongen, accepteren. Dit baant de weg voor een wereldregering, een nieuw financieel systeem, het merkteken van het beest en herbouw van de Tempel en de installatie van de valse Messias, de antichrist. Dit is de vervulling van Bijbelse profetie.

Er bestaat een geheime groep, illuminatie genoemd. Sinds de 18e eeuw hebben zij gestreefd naar wereldcontrole. Zij doen dit vanuit financiële begeerte. Maar zelfs zij zijn zich niet bewust dat ze worden aangestuurd door de duivel zelf. Het is veelzeggend dat de grote depressie van 1929 tot 1939 die in een oorlog eindigde en degenen die hiervoor verantwoordelijk waren, erg rijk heeft gemaakt. Is het toeval dat het grootste exportartikel van Rusland wapens zijn en olie en gas op de 2e plaats komen. Is het toeval dat Engeland in 2008 de grootste exporteur was van wapens, zelfs meer dan Amerika en Rusland. Ik durf daarom met enige zekerheid te zeggen dat de huidige crises onvermijdelijk op een oorlog zal uitlopen, een oorlog tegen Israël.

Zelfs de Europese Unie wordt bedreigd door de mogelijkheid dat sommige landen de euro verlaten. Mogelijk Oostenrijk, Ierland, Italië en Griekenland. Maar dit is slechts het begin. De vroegere landen van Oost-Europa ruilden hun leven dat door socialistische machtshebbers werd gedicteerd, in voor de begeerte naar snelle rijkdom en valse beloften van de Europese Unie. Hun economie groeide maar hun schuld nam toe. Ze kopen nieuwe auto’s en huizen op basis van fantoomgoud uit Europa (goud dat er eigenlijk niet is). Als de bronnen eenmaal zijn opgedroogd dan zal de Europese Unie zijn geld opeisen. Als ze zich wenden tot het International Monetary Fund (IMF) wordt de zaak alleen maar erger. Ze kunnen namelijk niet aan hun verplichtingen voldoen. Ze raken aan de afgrond van hun bestaan.

Wat is nu de toekomst van de wereld en de Europese Unie in het bijzonder. In de bijbel lezen we over het beeld van Daniël. De Europese Unie zal uit elkaar vallen bij de wederkomst van Christus. Onze verantwoordelijkheid als christenen is om een geestelijk ontwaken in de wereld te brengen door het krachtige evangelie van Christus met name Europa. Eeuwenlang heeft het accent gelegen op het bereiken van andere continenten. Men ging ervan uit dat Europa al christelijk was. Nu moeten we de realiteit onder ogen zien dat Europa allerminst christelijk is. Afrika, India en China tellen meer gelovigen dan Europa. Vooral Engeland wordt bedreigd door de Islam. Als we niet snel handelen dan gaat het christelijke kernland verloren door “zgn. politieke correctheid”.

We moeten niet toestaan dat satan of kwade samenzweringen of angst voor het beledigen van rassen, geslachten of religies ons er van weerhouden het eerste en laatste gebod van Christus om allen discipelen te maken, ui te voeren. Predikt dus het evangelie!

In tijden van een crises als deze is maar een antwoord mogelijk namelijk geloof in de levende God. Daarom moeten we nu het evangelie van Christus prediken. We zien tekenen dat Europese landen meer open staan dan ooit tevoren om Christus aan te nemen. We zagen dat tijdens onze campagne in Tallin vorig jaar waar een heel land werd aangeraakt. De vraag is wie de uitdaging aanneemt. Heer, zend mij!

Een heel belangrijk bericht van David Hathaway uit het blad Eurovision, dat wij met toestemming mochten vertalen en verspreiden.

Als u dit bericht wilt verspreiden dan graag bronvermelding.

Donderdag 4 juni 2009 zijn er Europese verkiezingen. Diverse politic doen hun best om u duidelijk te maken waarom Europa zo belangrijk is. Wat ze NIET vertellen is de verborgen agenda, de werkelijke reden waarom Europa zo nodig moet.

De echte reden vindt u in het artikel van David Hathaway, evangelist. Voor sommigen is de verborgen agenda wellicht bekend, voor anderen niet. De feiten zijn best schokkend te noemen en geven aan waar het de wereldleiders werkelijk om te doen is. Ook wordt belicht wat hierin de rol van de machten der duisternis is, de Boze.

En zeer interessant artikel dat u niet mag missen en met bronvermelding aan anderen kunt doorgegeven.

Als u meer inside informatie wil, bevelen we u het boek BABYLON IN EUROPA aan.

Uitgave ELIA Media, 96 pagina’s. Prijs 9,50 Euro.

Te bestellen onder e-mail nummer info@elia.nl of telefoonnummer 0529 -484633

Zie ook onze website – www.elia.nl

Zoeken