English

Samenvatting boodschap David Wilkerson

Er is een urgentie bij God. Hij is dringend op zoek naar mensen die slechts één verlangen hebben: Hem te zoeken met alles wat in hen is.’

Ik heb een boodschap van urgentie GOD HEEFT HAAST met Nederland! Wat ik u ga zeggen – ik spreek met name tot de leiders in Nederland – heb ik nog niet eerder in een ander land op die manier verkondigd.

Ter inleiding: in de VS zijn momenteel veel orkanen en overstromingen. Hierdoor worden hoofdwegen afgesloten. Miljoenen Amerikanen pakken zich aaneen en vormen lange files op autobanen. Het gaat er soms chaotisch aan toe, temeer bepaalde banen zijn afgesloten door schade. Mensen zijn op de vlucht voor natuurgeweld. Angst en onzekerheid zijn hun drijfveren.

Wie helpt hen? Komen ze iemand tegen met een woord van de Heer? Waar staat u als rampen u treffen? Staat u vast in de Heer? Kunt u anderen helpen die in nood, in crisis verkeren.

Kort voor de ramp op 11 september 2001 heb ik de gebedsteams van onze gemeente gemobiliseerd. Ik voelde grote dreiging en paniek Ik wist niet exact wat er zou gebeuren, maar ik wist wel dat het enorme impact zou hebben. We hebben gebeden voor genade, voor hulp aan hen die eventueel getroffen zouden worden, voor New York voor de hele natie. We weten nu de afloop van de ramp en wat het teweeg heeft gebracht.

Ook zag ik – zie mijn boek THE VISION AND BEYOND –
( Nederlandse uitgave HET VISIOEN EN VERDER -Elia Media -www.elia.nl) overal branden in New York. Er waren zoveel branden dat blussen bijna ondoenlijk was. Er waren enorme plunderingen. Er was waanzinnige paniek, totale ontreddering, een economische ramp zonder weerga. Veel erger dan de sfeer en de toestand nog dan op 11 september. New York was onherkenbaar, had alle luister en glorie verloren. Je zag tanks door de straten. Een compleet oorlogstoestand. Wanhoop, verbijstering, ongeloof en ontzetting overheersten het straatbeeld.

Net zoals 11 september zie ik ook de branden in heel New York binnen 1 uur uitbreken Ook in het bijbelboek Openbaring zien we een tijdsbestek waarin oordelen zich binnen 1 uur voltrekken. Het is mogelijk dat Babylon in één uur kan vallen, zoals Openbaring 18 zegt. Alleen al uit de voormalige Sovjet-Unie worden 200 kofferbommen vermist. Zo’n nucleaire kofferbom kan overal tot ontploffing worden gebracht, in Amerika, maar net zo goed in Engeland, Pakistan of Nederland. Denk ook eens aan de oplopende spanningen in het Midden-Oosten en aan de dreiging die met name van Noord-Korea en ook van China uitgaat, richting het Westen. Wij horen daar weinig over in het nieuws, maar de oorlogszuchtige taal van de leiders van die landen klinkt niet geruststellend. Daar komt bij dat het Westen, door de gigantische troepenmacht in Irak en elders, maar heel matig beschermd is.

Ik zeg dit niet om u vrees aan te jagen. Maar wel om de ernst van de situatie weer te geven. God heeft haast in uw land. Het is nu de tijd om God te zoeken, met uw gehele hart en niet met een deel van ons hart. Nederland heeft de geest van de dood toegelaten. Uw land is nummer 1 voor abortus, euthanasie en homo-huwelijken. God is daar uitermate verdrietig over. Hij is ontzet! Hij is verbijsterd!

Ik zie in uw land rampen en crisissen maar God heeft het laatste woord. Hij kan oordelen uitstellen resp. afwenden. Hij roept, Hij waarschuwt, Hij zendt zijn profeten en uiteindelijk is daar het oordeel. In alles wil Hij redden en verlossen. Oordelen zijn vaak het laatste middel van God om aandacht te vragen voor Zijn stem, Zijn zaak. De Heer heeft mij duidelijk gevraagd om 5 mannen/vrouwen te vragen die bereid alles maar dan ook alles op het altaar te leggen. Het gaat niet om plichtmatig gebed of toewijding maar om alles of niets.

Zijn Gods oordelen nog af te wenden? Wanneer er in Sodom en Gomorra tien rechtvaardigen waren geweest, zou God Zijn oordeel niet hebben uitgevoerd. De andere kant is dat de Bijbel bepaalde oordelen voorzegt die onafwendbaar zijn. Maar dwars door deze oordelen heen zal Gods rijk komen.

God zoekt dienstknechten die werkelijk een woord van Hem brengen. Geen gelikte preek, geen trucs, geen slimmigheidjes, maar mensen die doorleefd zijn van Zijn woord, Zijn gedachten. Die niet naar geld of naar ogen kijken. Geen mensenbehagers maar onvervalste dienstknechten van God.

Jaren geleden was ik een plattelandsdominee. Ik hield van God, maar had ook zo mijn eigen agenda, mijn eigen prioriteiten totdat God mij voor een radicale keus stelde. Sinds dat moment ben ik naar New York gegaan en heb me ingezet voor de bekering van bendeleden. God vraagt geen 50, geen 60, geen 90 maar 100% toewijding.

De tijd is kort, zeer kort. God heeft haast met Nederland. Hij heeft een bijzonder plan, maar is bijna wanhopig over de lauwheid, de zonde, de halfslachtigheid en de houding van uitstel van veel gelovigen, van veel leiders.

Hij wil echte opwekking geven, niet zomaar kreten of types maar echt vuur dat alles wegbrandt wat niet van Hem is… Veel christenen zijn sterk ontmoedigd. Wat we nodig hebben, is nieuw vuur. Kijk eens naar mensen als Jeremia, Ezra en Daniël. Van Daniël lezen we dat hij zijn aangezicht tot de Here God richtte om te bidden en te smeken, in vasten en in zak en as. Ook nu zijn er mensen nodig die hun aangezicht tot God richten en pas de kansels beklimmen als ze echt een boodschap van God hebben ontvangen. Mensen die Gods geluid weergaven ook al is dat geluid voor veel oren niet prettig. Laten we gaan voor onze God die dwars door alles heen op redding en verlossing uit is!

God heeft haast; maak ernst met Zijn boodschap. De verstandige schuilen bij Hem, maar de onverstandigen gaan hun gang en moeten boeten.

Ik ben hier niet om te preken, maar om Gods Woord in uw midden te leggen. Zoek hem nu. Hij zoekt vijf dienstknechten, mannen en vrouwen die alles op het altaar willen leggen. Roep Hem aan, koopt de tijd uit, nu het nog kan.

David Wilkerson

Aan het eind van de samenkomst werd nog een profetisch woord ( van John Hofman ) voorgelezen.

Een broeder zag een huizenhoge zee die als een demonische watervloed geheel Nederland dreigde te overspoelen. Het enige redmiddel was een waterkering. God roept dringend Zijn mensen op om strijdbijlen te begraven, discussies te staken en samen vanuit Zijn Woord en Geest hand in hand, schouder aan schouder te staan om de demonie een halt toe et roepen. Het gaat hier om vormen van demonie die nog intenser, subtieler en vernietigender zijn dan alles wat we tot nu toe hebben meegemaakt. Het is de hoogste tijd om op te staan en samen als Lichaam Zijn wil te doen in dit land.

Noot : Zie het boek HET VISIOEN EN VERDER, uitgave ELIA Media Nieuwleusen.

Zoeken