English

Opwekking

Er wordt veel over opwekking gesproken en geschreven. Er is alom wel een bepaald verlangen naar opwekking. Sommigen zien in een samenkomst mensen tot Jezus komen. Ze ervaren een fijne sfeer en zeggen tegen zichzelf: “dit is, geloof ik opwekking”. Maar opwekking zoals de bijbel ons leert houdt beslist meer in dan alleen positieve fijne samenkomsten waarin de Heer werkt. Uiteraard is daar niets mis mee, integendeel, maar opwekking vanuit bijbels perspectief is van een andere orde, een andere dimensie.

De grootste opwekkingsprediker aller tijden is Jezus zelf! Hij verrichtte wonderen op het gebied van bevrijding en genezing. Een grote schare volgde hem en bleef op een bepaald moment zelfs 3 dagen bij hem zonder voedsel. Daarop deed Jezus het wonder van de wonderbare spijziging: de vermenigvuldiging van de broden en de vissen. Het gevolg was overvloed voor de hele menigte, naar schatting zo’n 35.000 mensen.

De wijze waarop Jezus werkte was uitermate opzienbarend en vaak in strijd met de toenmalige godsdienstige wereld. Hij genas zieken op de sabbat. Hij spuwde soms op de grond, vermengde zijn spuug met modder en strek dit op de ogen van een blinde. Ook maakte Jezus veel los bij zijn volk, zijn tijdgenoten. Hij liep niet in de pas van de gevestigde orde. Integendeel, hij beschuldigde de religieuze leiders van die tijd van huichelarij, van religie aan de buitenkant in plaats van innerlijk geloof.

Hij koos voor de armen, de zieken, de zwakken. Ook genas hij de zoon van een Romeinse hoofdman, nota bene de politieke aartsvijand van Israël. Jezus zette in geen enkel opzicht aan tot het omverwerpen van het Romeinse bewind waar velen die in dagen wel op hoopten, met name de Zeloten. Hij promootte geen nieuwe politieke orde of partij. Zijn speeches waren messcherp. Hij was er niet op uit om mensen te behagen, noch ambieerde hij bezit of aanzien. Tegen de rijke jongeling zei hij niet: geef mij een deel van je bezit en wees welkom in onze club. Geenszins: Jezus had de jongeling lief om zijn oprechte belangstelling, maar Hij deed niets af aan Zijn voorwaarde: verkoop uw gehele bezit en geef het aan de armen en volg Mij. Jezus was er ook niet op uit om zich te profileren via zijn bediening. Hij waarschuwde de mensen dat ze Hem niet moesten volgen om de wonderen en tekenen, maar om de spijze die van boven kwam. Ook zei Hij, dat degenen die Hem volgden, alles achter zich moesten laten. Jezus volgen is dus niet goedkoop! Jezus wees voortdurend op zaken die eeuwigheidswaarde hadden.

Hij beklemtoonde ook dat Hij niets kon doen uit zichzelf maar Hij moest het eerst de Vader zien doen. Hij wees altijd naar Zijn Zender. Hij trok ook niet bij voorbaat Zijn familie voor, want toen zijn moeder hem vermaande omdat hij te lang wegbleef, antwoordde hij haar zelfs: vrouw, wat heb ik met u van doen; weet gij niet dat Ik in het huis Mijns Vaders moest zijn. Jezus diende in alle opzichten. Het ultieme bewijs van zijn onbeperkte, onbesmette, reine liefde was zijn sterven in onze plaats aan het Kruis voor u en mij, opdat wij eeuwig leven zouden ontvangen.

We kunnen hieruit leren dat echte opwekking vaak de volgende kenmerken heeft:

· geen nadruk op wonderen op zich, maar op Gods glorie
· verandering van karakter: van harde crimineel tot zachtmoedige evangelist
· zieken worden genezen en gebonden worden bevrijd
· de omgeving wordt duidelijk beroerd en beïnvloed
· Het gaat altijd primair om de Vader, de Zoon en de Geest
· Verandering is geen mensenwerk, maar een werk van Gods Geest
· Het gaat niet om eigen ambitie, om de bediening of eigen eer
· Het gaat om pure motivatie, om pure dienstbaarheid
· Er is best een hoog prijskaartje om radicaal Jezus te volgen
· Jezus is primair niet in politiek geïnteresseerd
· Jezus was geen mensenbehager, maar zocht altijd de wil van de Vader
· Jezus deed opzienbare dingen die tegen de bestaande tradities ingingen.
Hij was niet uit op religie maar op relatie!
· Er is geen vast programma of ritueel. Jezus bracht het leven van Zijn Vader en dat mondde uit in
wonderen en tekenen.
· Sterk gevoel van zondebesef en heiligheid van God
· De geest staat bovenaan, niet de ziel
· Het eeuwige wordt verkozen boven het tijdelijke

In Herstel september/oktober 2007 ( auteur Theo Velthuis) lezen we dat een jonge vrouw genaamd Eva met inzet van al haar energie zich bekommerde om zieke kinderen van arme mijnwerkers in Duitsland. Na jaren van belangeloos zwoegen, werd ze zeer krachtig aangeraakt door de Heilige Geest. Toen ze vertelde dat eigen werk, en eigen kracht (enthousiasme door de kracht van de ziel) voor God weinig waarde heeft en dat het ging om het werk van de Heilige Geest, kwamen velen om haar hen tot geloof en bekering. God heeft buitengewoon krachtig en machtig door deze vrouw heen gewerkt. Haar motto was: de liefde moet liefhebben, anders sterft ze.

We willen graag opwekking, verandering van de wereld om ons heen, maar zijn we ook bereid tot het uiterste te gaan, tot totale overgave, tot het betalen van de prijs die Jezus vraagt, wat dat dan ook moge inhouden. Mei 2007 vertelde Kees Goedhart tijdens Opwekking dat opwekking altijd gepaard gaat met Liefde voor Gods Woord. Hij benadrukte dat de innerlijke mens gevoed moet worden met Gods Woord en niet met goede gevoelens die komen en gaan en spoedig verdampen, omdat ze geen basis hebben in de Geest.

De grote Gods man Watchman Nee toonde lang geleden al aan dat zielse bekeringen slechts korte tijd standhielden en dat veel velen die aanvankelijk enthousiast hun leven aan God gaven na verdrukking en tegenstand weer in hun oude patroon vervielen. Het zaad droeg geen blijvende vrucht!

Van Erlo Stegen leren we dat, toen hij het eind kwam van al zijn (positieve en goedbedoelde) inspanningen om Gods werk te doen, God kwam met in kracht en glorie. In ons land is het wachten op totale verbrokenheid, op onvoorwaardelijke overgave, op het inleveren van alle eigen bedenksels, voorkeuren en ambities van het Lichaam van Christus. Dan zal God zijn Geest machtig zonder weerga uitstorten zoals nooit tevoren. Dan zullen de hardste harten worden verbrijzeld, dan zullen de zwaarste criminelen tot diepe overgave komen en zal Jezus het belangrijkste onderwerp van gesprek zijn in onze scholen, fabrieken, kantoren, cafés, theaters en zelfs inde Tweede Kamer. God is verlangend, Hij wacht op ons, op u en mij. Wij zijn aan zet.

John Hofman

Zoeken