English

Hoe ga je om met onrechtvaardige behandeling

Heb je ooit te maken gehad met onrechtvaardige behandeling? Als je in een fysiek lichaam leeft en lucht inademt, weet ik al zéker dat jouw antwoord ja is. We weten allen dat het een pijnlijke ervaring is en meestal hebben we te maken met gevoelens van verwonding, boosheid en wantrouwen. Het is het meest hartverscheurend als het komt uit de handen van iemand die gezag over je uitoefent. Toch, als we het door Gods ogen konden zien, zouden we níet verwond en getekend uit die ervaring tevoorschijn komen, maar eerder bekrachtigd.
Petrus beschrijft dit soort behandeling van een leider door te zeggen: “Een gelovige mag blij zijn als hij ten onrechte een slechte behandeling moet ondergaan, omdat hij voor God een zuiver geweten wil houden.” ( I Petrus 2: 19).

Bijbelstudie van John & Lisa Bevere

Bijbelstudie – aflevering 1- 2002

Hoe ga je om met onrechtvaardige behandeling?

Heb je ooit te maken gehad met onrechtvaardige behandeling? Als je in een fysiek lichaam leeft en lucht inademt, weet ik al zéker dat jouw antwoord ja is. We weten allen dat het een pijnlijke ervaring is en meestal hebben we te maken met gevoelens van verwonding, boosheid en wantrouwen. Het is het meest hartverscheurend als het komt uit de handen van iemand die gezag over je uitoefent. Toch, als we het door Gods ogen konden zien, zouden we níet verwond en getekend uit die ervaring tevoorschijn komen, maar eerder bekrachtigd.
Petrus beschrijft dit soort behandeling van een leider door te zeggen: “Een gelovige mag blij zijn als hij ten onrechte een slechte behandeling moet ondergaan, omdat hij voor God een zuiver geweten wil houden.” ( I Petrus 2: 19).
Ik herinner me een voorval dat plaatsvond tussen mijn vrouw en een van mijn oudste zonen. Hij meende dat zijn broer méér kreeg dan hij en dat de behandeling van zijn moeder oneerlijk was. Hij protesteerde: “Mam, dat is niet eerlijk!” Mijn vrouw antwoordde rustig: “Zoon, het leven is niet eerlijk!” Hij keek haar aan met een blik alsof hij wilde zeggen: hoe kun je dit nu zeggen? Je bent toch mijn moeder! “Lisa vroeg hem: “Was het eerlijk dat Jezus onze straf op Zich nam en dat hij aan het kruis stierf, terwijl Hij niets verkeerds had gedaan?” De ogen van mijn zoon lieten blijken dat hij de wijsheid inzag, en hij werd stil.
Petrus gaat verder met te zeggen: “Want hiertoe zijt gij geroepen…”. Telkens wanneer ik over dit schriftgedeelte preek laat ik de mensen meestal met luid enthousiasme zeggen: “Dit is mijn roeping!” We horen altijd roepen over roeping in ons leven; wel dit is er één van. Hoor wat Petrus zegt: “Want hiertoe zijt gij geroepen”.., het hoort onvermijdelijk bij je roeping, daar ook Christus voor u geleden heeft en u Zijn persoonlijke voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden.” (I Petrus 2: 21).
Hoe leed Hij? Petrus had het al uitgelegd in het vorige vers… oneerlijke behandeling door het gezag. Soms plaatst God ons in situaties waar we oneerlijke behandeling ondergaan zoals Hij deed met David, Jozef, Daniël, de apostelen, enz. Onze roeping is het om er op de juiste wijze mee om te gaan en Jezus gaf Zijn persoonlijke voorbeeld hoe dat te doen.
Je zult je misschien afvragen: “Wat voor goeds komt er voort uit wrede behandeling door leiders?” Dit gaat rechtstreeks in tegen ons natuurlijk verstand, omdat de logica ervan absurd lijkt. De wijsheid van God echter vormt een onderworpen hart door dit soort behandeling op drie manieren: ten eerste bespoedigt het – en baant het de weg voor – Gods rechtvaardig oordeel (zie Romeinen 12: 20). Ten tweede ontwikkelt het in ons hart karakter van Christus (zie Psalm 66: 12). Tenslotte: onze onderworpenheid tijdens deze behandeling verheerlijkt God.
Met het oog op Gods oordeel schrijft Paulus: “Neem nooit wraak vrienden! Laat dat maar aan God over, want Hij heeft gezegd: Als er gestraft moet worden, doe Ik dat. Ik zal het wel betaald zetten” (Romeinen 12: 19 HB). Verdediging, correctie, rechtvaardiging of andere toepasselijke antwoorden moeten uit de hand van God komen, niet van de mens. Iemand die zichzelf rechtvaardigt, mist de nederigheid van Christus. Niemand op aarde bezit méér autoriteit dan Jezus; toch verdedigde Hij Zich nooit als Hij door het gezag beschuldigd werd.
De specifieke situatie waar Petrus op duidt, is dat Jezus terecht moest staan. We lezen: “En de overpriesters brachten vele beschuldigingen tegen Hem in” (Markus 15: 3). Laten we de situatie eens bezien: Hier is een rechtszitting en alles wat deze getuigen zeggen, zal officieel gebruikt worden tegen Jezus. De mannen die getuigen zijn de religieuzen en politiek leiders van Zijn land. Het zijn invloedrijke mensen; hun woorden worden van groot gewicht beschouwd maar er is geen greintje waarheid in wat zij zeggen. Zij spreken klinkklare leugens en toch is Jezus stil voor zijn aanklagers; hij verdedigt Zich niet!
“En Pilatus vroeg Hem wederom: Geeft Gij niets ten antwoord? Zie hoeveel beschuldigingen zij ten u inbrengen. Doch Jezus gaf hen niets meer ten antwoord, zodat Pilatus zich verwonderde” (Markus 1 5: 4 en 5). Pilatus zat als rechter op de hoogste positie in het land. Talloze malen was hij getuige geweest hoe mensen zich voor het gerecht fanatiek hadden verdedigd om straf te ontlopen. Als zij veroordeeld werden, dan wachtte hen gevangenis of executie. Er was geen hoger beroep mogelijk. Hij had dit soort reactie van een beschuldigde nooit eerder meegemaakt. Pilatus wist dat deze leiders Jezus aan het gerecht overgeleverd hadden uit afgunst en zij wilden de zwaarste straf … dood door kruisiging. Hij wist ook dat Jezus niet de misdadiger was waarvoor zij Hem uitmaakten. En toch weigerde Jezus Zich te verdedigen. Hij was uiterst verbaasd over de kalmte van Jezus.
Waarom verdedigde Jezus Zich niet? De reden: om aldus te blijven onder het oordeel van de Vader en dientengevolge onder Zijn bescherming. Petrus zei:
“Als Hij beledigd werd, zei Hij niets lelijks terug. Als de mensen Hem pijn deden, dreigde Hij niet het hun betaald te zetten. Hij liet het allemaal over aan God, Die rechtvaardig oordeelt” (Petrus 2: 23 HB).
Wanneer wij weigeren onszelf te verdedigen, zijn wij geborgen onder de hand van Gods genade en oordeel. Er is geen veiliger plaats: “Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen? God is het, die rechtvaardigt; wie zal veroordelen” (Romeinen 8: 33).
Als Tegenpool daarvan: zij die zichzelf verdedigen, komen onder de rechtsbevoegdheid van hun aanklagers en hun oordeel en als gevolg daarvan moeten zij hemelse interventie missen. Ik herinner me een voorval waar ik mijzelf verdedigde ten opzichte van iemand die gezag over mij had. Naderhand toonde de Heer mij een beknopt beeld: ik zag de Heer naast mij staan met Zijn handen op de rug. Hij werd tegengehouden om mij de hulp te geven die ik nodig had. Toen ik ermee ophield mijzelf te rechtvaardigen, zag ik hoe Zijn hand bewoog om het voor mij op te nemen: hij kwam in actie ten behoeve van mij.
Jezus verloor nooit uit het oog Wie Zijn uiteindelijke rechter was, zelfs niet toen Hij oog in oog stond voor het afgevaardigd gezag. Hij wist dat het hart van een leider in de hand van God was (zie Spreuken 21: 1). Door Zich te onthouden van zelfverdediging, bleef Hij onder Gods verdediging tijdens de rechtszitting. Op hetzelfde moment dat je jezelf rechtvaardigt en verdedigt, dan geef je je over aan je aanklager als rechter. Je laat je geestelijk recht van bescherming in de steek, want je aanklager stijgt boven je uit in het rijk van de geest als je zijn kritiek beantwoordt. Zijn invloed wordt versterkt door jouw zelfverdediging. Door te proberen je onschuld te bewijzen, geef je jezelf over aan de genade van je aanklagers. Om die reden spoort Jezus ons aan: “Zorg ervoor… (ik heb Het Boek niet bij mij)… betaald hebt” (Matteüs 5: 25 en 26 HB). Volgens deze gelijkenis zul je gedwongen worden te betalen wat jouw aanklager als vergoeding vraagt. Hoe groter de eis die hij tegen je heeft, hoe minder genade hij zal tonen. Hij zal jouw schuld tot op de laatste cent vorderen, of dit nu terecht is of niet. Petrus besluit zijn vermaning door zich te richten op álle vormen van oneerlijke behandeling, ook als deze niet van autoriteiten afkomstig is, door te zeggen: “Als wij dit alles samenvatten betekent dit dat allen een van hart en ziel moeten zijn, leef met elkaar mee en houd van elkaar. Wees vriendelijk en nederig, vergeldt geen kwaad met kwaad; als iemand u beledigt, zeg dan niets lelijks terug, maar wens hem het beste toe”. ( I Petrus 3: 8 en 9 HB).
Waarom zegt Hij ons dit te doen? We vinden de reden in zijn volgende verklaring: “Wij moeten vriendelijk voor andere mensen zijn; dan zal God ons zegenen” (I Petrus 3: 9b HB) Zoals je ziet, ligt er een zegen op je te wachten als je op de juiste wijze omgaat met onvriendelijke behandeling. We hebben dus de keus: willen wij onszelf verdedigen, of willen wij dat God ons verdedigt? Je kunt het eerste vergelijken met het afwijzen van de meest bekwame advocaat die er te vinden is als je voor het gerecht gedaagd wordt. Zeker is dat ons dan lijden staat te wachten. Als wij kiezen voor Zijn verdediging, zullen we nooit en te nimmer aan het verkeerde eind van het oordeel uitkomen. Integendeel: we zullen sterker worden en Zijn naam verheerlijken door ons Christelijk karakter en een zegen ontvangen. Dus: de volgende keer dat je een onrechtvaardige behandeling moet ondergaan: verheug je dan alleen maar dat God je daardoor in staat stelt een zegen te ontvangen! Halleluja!
( Dit artikel is een uittreksel van de nieuwste video van John Bevere: Hoe ga je om met oneerlijke behandeling?) Ook vindt u dit artikel in het boek Under Cover: Gods geheime bescherming over je leven. Boek is te bestellen bij Elia Stichting.
Deze bijbelstudie is een vertaling van de nieuwsbrief ‘Messenger’ van John Bevere Ministries – 2002 Volume 2.
Met toestemming van het Europese hoofdkantoor van John Bevere Ministries is deze bijbelstudie op de website van de Elia Stichting geplaatst, omdat onze Stichting steeds nauwer gaat samenwerken met John Bevere Ministries.
Copyrights © 2004 Elia Stichting / Alle rechten voorbehouden. Reproductie en/of presentatie, geheel of gedeeltelijk in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming van Elia stichting geldt daarom als schending van het copyright.

Zoeken