English

David Wilkerson: De komst van Jezus Christus is nabij

9 maanden na Wilkersons waarschuwing voor wereldschokkende calamiteit

wereldschokkende

9 maanden geleden waarschuwde Wilkerson voor een wereldschokkende calamiteit. 9 a 10 maanden vóór 9/11 gaf hij een vergelijkbare waarschuwing.

Naast een groot aantal anderen constateert ook de wereldbekende christelijke voorman David Wilkerson dat we daadwerkelijk in de ‘laatste dagen’ leven en de komst van Jezus Christus nabij is. Daarbij bekritiseert hij de zogenaamde ‘spotters’, die beweren dat we ons daar niet mee bezig hoeven houden omdat Jezus’ terugkomst al eeuwen zou worden verwacht, of dat Hij reeds -spiritueel- gekomen zou zijn.
Wilkerson haalt hierbij een treffend voorbeeld uit de Bijbel aan:
‘Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van (onze) Here Jezus Christus en onze vereniging met Hem, dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert, hetzij door een geestesuiting, hetzij door een prediking, hetzij door een brief, die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des Heren (reeds) aanbrak.’ (2 Tessalonicenzen 2:1-2)
Deze tekst wordt volgens Wilkerson vaak door ‘spotters’ (de Bijbelse benaming voor christenen die weigeren zich hiermee bezig te houden en gelovigen die dit wél doen, vaak belachelijk maken) gebruikt bij hun argumentatie, dat er al tijdens de eerste gemeenten mensen waren die dachten dat Jezus snel zou terugkomen, en dat Paulus tegen hen zei: ‘Maak je daar geen zorgen over, hou je daar niet mee bezig.’
Dat is echter niet wat er in de originele Griekse grondtekst staat. Het kernwoord betekent namelijk: ‘… dat gij niet uw bezinning verliest of in onrust verkeert…. alsof de dag des Heren reeds is gekomen.’ De leden van de gemeente in Tessalonica waren van slag, omdat ze dachten dat Jezus al teruggekomen was*, en zij die dag gemist hadden. Paulus stelt hen echter gerust:
‘Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet…’ (2:3)
Paulus nam dus de angst van de Tessalonicenzen dat Jezus al teruggekomen zou zijn, weg door te stellen, dat er éérst twee belangrijke zaken zouden moeten gebeuren. Wat was dus Paulus’ belangrijkste standpunt ten aanzien van de terugkeer van Jezus Christus?:
‘Gij verstaat immers de tijd wel, dat het thans voor u de ure is om uit de slaap te ontwaken. Want het heil (Eng. salvation = behoudenis, redding) is ons nu meer nabij, dan toen wij tot het geloof kwamen. De nacht is ver gevorderd, de dag is nabij.’ (Romeinen 13:11-12)
Kom in beweging! zegt Paulus hier volgens Wilkerson, en wees niet lui, want Jezus komt terug voor degenen die Hem verwachten. Sceptici zouden vervolgens kunnen wijzen op Paulus’ eigen woorden. Eerst moet toch de grote afval komen, de antichrist op het toneel verschijnen, zitting in de Tempel nemen en van ieder mens eisen dat zij hem aanbidden?
Wilkerson schrijft dat christenen doelbewust blind moeten zijn om de onvoorstelbare afval die over de hele wereld plaatsvindt, te ontkennen. Aan alle ‘kanten’ van het christendom keren mensen de Bijbel en hun geloof de rug toe, volledig of gedeeltelijk (door middel van valse leringen). De ‘afval’ waar Paulus over sprak, is overduidelijk begonnen en vér gevorderd.
En wat betreft de antichrist? Kijk wat de Bijbel hier over zegt:
‘Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus is? Dit is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent.’ (1 Johannes 2:22)
Volgens Johannes is iedereen die de Vader én de Zoon ontkent, de ‘antichrist’. Johannes geeft tevens aan, dat een forse toename van het aantal ‘antichristen’ het bewijs is dat we in de allerlaatste dagen leven. Met andere woorden, concludeert Wilkerson: Niets staat de terugkomst van Jezus Christus nog in de weg!(1)

* De Griekse grondtekst bewijst tevens dat de in sommige kerken gepredikte leer, dat Christus reeds teruggekomen is of nog zál terugkeren, niet zichtbaar maar slechts als ‘Geest’, niet correct kan zijn. De tweede variant heeft overigens opvallend veel overeenkomsten met de New Age leer van de komst van het ‘Christus bewustzijn’ of de ‘Christus Geest’, waardoor wij allen in ‘kleine Christussen’ zullen veranderen. Het behoeft dan ook geen verbazing dat in de (moderne) kerken waar dit geleerd wordt, er geen ruimte is voor God’s oordeel over de Aarde zoals uitgebreid beschreven in o.a. Openbaring, noch voor de letterlijke, fysieke terugkeer van Jezus op Aarde en specifiek op de Olijfberg bij Jeruzalem.
9 maanden later
Negen maanden geleden kwam Wilkerson met een urgente waarschuwing voor een ‘wereldschokkende calamiteit’, die zelfs de meest Godvrezende christenen totaal van hun stuk zou brengen. Volgens Wilkerson is het geduld van God met de wereld zo goed als op, en zal hij binnenkort Amerika en de naties gaan oordelen vanwege hun enorme zonden.(2)
Sommigen merkten al op waar die ‘wereldschokkende calamiteit’ dan blijft. Bedenk echter, dat Wilkerson ooit een gedetailleerd (gepubliceerd en dus te verifiëren) visioen kreeg over de aanslagen van 9/11 op New York. Deze waarschuwing gaf hij destijds 9 a 10 maanden van tevoren, dus eind 2000. Het enige wat Wilkerson mis had was zijn uitleg van het visioen; hij ‘zag’ de enorme gelige stofwolken die ontstonden na het instorten van de Twin Towers, en concludeerde voor zichzelf dat het -vanwege de kleur- mogelijk een aanval met gifgas zou zijn.

Inmiddels zijn er eveneens 9 maanden verstreken sinds Wilkerson’s volgende waarschuwing voor een ramp, waar 9/11 volkomen bij zal verbleken. De wereldbekende predikant en evangelist zei er begin maart al bij, dat hij niet precies wist wanneer deze calamiteit zou gaan plaatsvinden, maar wel dát het zou gaan gebeuren.

De eerste dromen en visioenen over God’s oordeel over de wereld, te beginnen bij Amerika, werden enkele tientallen jaren geleden gepubliceerd. Sindsdien is het aantal waarschuwingen langzaam toegenomen, totdat er de laatste paar jaar een ware explosie heeft plaatsgevonden. Hoewel er natuurlijk ook het nodige ‘kaf onder het koren’ zal zijn, hebben veel dromen en visioenen -waarvan God zei dat Hij deze aan Zijn dienstknechten zou geven- enkele voortdurend terugkerende thema’s:
- De komst van een komeet of ander hemellichaam, waardoor er brokstukken in de oceanen zullen vallen.
- Als gevolg hiervan de overstroming van diverse kustgebieden, in de VS zowel de oost- als de westkust en heel Florida.
- In Amerika zal deze ramp gevolgd worden door een enorme aardbeving, die het land in tweeën zal splitsen.
- De wereldwijde rampen zullen gebruikt worden als dé aanleiding om een permanente wereldregering op te richten.

David Wilkerson gelooft niet in de Opname van de Gemeente, maar wel dat God Zijn kinderen in de komende laatste en zwaarste jaren die de wereld ooit gekend heeft, op bovennatuurlijke wijze zal beschermen – mits zij op Hem afgestemd zijn en naar Zijn stem luisteren.

Bron: Xander nieuws

Zoeken