English

BEWEGEN, Woorden van God ontvangen door John Hofman

God zegt : Ik wil bewegen, bewegen in vastzittende situaties en emoties. Ik wil  ruimte in harten om Mijn verlangens ten uitvoer te brengen. Stilstaande rivieren ( geestelijk bedoeld ) wil Ik weer laten stromen. Ik wil sterk bewegen in vastgelopen levens. In hopeloze situaties wil Ik een ommekeer brengen. Ik wil de jaren van de kaalvreter vergoeden. Ik wil blokkades en belemmeringen, zowel individueel als gemeentelijk wegnemen.

Vanuit liefde, vanuit compassie wil Ik stromen. De wereld is bezig ten onder te gaan. Mijn komst is aanstaande. Mijn kinderen: let op de tekenen der tijden. Reeds veel waarschuwingen heb Ik gegeven, doch velen van jullie zijn slaperig geworden en houden zich meer bezig met comfort, controle en eigen veiligheid, welvaart en welzijn dan met Mijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid.

Meer dan ooit wil Ik zielen redden, genezen, bevrijden en aanraken, want de tijd dringt.

Grote, machtige dingen waarvan gij nog niet gehoord en gezien hebt, wil Ik aankondigen. Een nieuw tijdperk, een nieuw seizoen is aangebroken. Ik wil nieuwe leven blazen in dorre doodsbeenderen. Beenderen staan voor persoonlijkheid/identiteit. Ik wil gaven en talenten die nu nog sluimeren naar boven brengen. Ik wil verstarde visies en dromen nieuw leven inblazen, Mijn leven welteverstaan. Let niet wat eertijds is geschied, want zie, Ik ga nieuwe dingen doen.

Er zal veel turbulentie aanbreken, op vele belangrijke levensterreinen. Niet alleen het weer en de economie zullen veranderen, maar met name wil ik in uw binnenste werken, heel diep in uw verwonde binnenste, op plekken die onbewust pijn doen en die u belemmeren tot volheid te komen. Juist in die plekken wil ik heelheid en genezing brengen opdat u volkomen en onberispelijk kunt wandelen voor Mijn aangezicht. Zeker zal er strijd komen want de natuurlijke mens wil de dingen van Mijn Geest niet aanvaarden en verzet zich daartegen. Ook de boze machten zullen zich roeren. Tal van valse leraren en valse profeten zullen opstaan. Ook geweld in extreem vorm en occultisme zal

toenemen. Geweld zal plotseling toeslaan. Overheden zullen vanuit verwarring verkeerde besluiten nemen. Wanorde en chaos zullen toenemen. Het is daarom van vitaal belang dat uw fundament in Mij volkomen gebaseerd is op het Kruis en geworteld in de liefde van Christus. Alleen door diepe liefde zult u in staat te onderscheiden wat juist en onjuist is. Leer meer en meer Mijn stem te verstaan want dan kan Ik u leiden en behoedden en bewaren voor tal van wankele, neerwaartse omstandigheden.

Ook roep ik u op om op de bres te staan voor mijn volk Israël, want in Israëls zegen is ook uw zegen gelegen.

Indien u met Mij meebeweegt en Mij toegang en ruimte geeft tot uw diepste zijn, dan kan en zal Ik volkomen vernieuwing en verandering aanbrengen. Het gevolg zal zijn dat Mijn krachtige liefde, licht en leven uw hart zullen vervullen. Velen zullen tot Mij komen en genezing ontvangen. Gebrokenen van hart zullen toestromen.

Daarom dring Ik er bij u op aan om Mij ruimte te geven, om Mij volkomen te vertrouwen en af te zien van eigen kracht, eigen middelen, selfmade bescherming, oude opvattingen e.d. want deze dingen zullen slechts tijdelijk helpen en u in wezen niet verder brengen. Ze zullen u weerhouden in de diepte met Mij af te dalen naar verborgen schatten. Sterker nog, ze zullen u van Mij afhouden en doen afdrijven van Mijn wil.

Let wel: het gaat Mij in de eerste plaats niet om allerlei activiteiten, om het doen van dingen maar om het zijn, om het binnenste. Velen arbeiden op hun manier voor Mij, maar Ik mis vaak  de eerste liefde, de vurige passie voor Mij en Mij alleen zoals een bruidegom die voor het eerst zijn bruid in zijn armen neemt. Dat is waar Ik naar verlang.

De offeranden Gods zijn een gewillige geest. Verbrokenheid is Mij welgevallig, want indien u leeg bent van uzelf kan Ik u vullen met Mijn glorie. Zij die hongeren en dorsten naar Mijn gerechtigheid, zullen verzadigd worden.

Het resultaat van meebewegen met Mij zal verdeeldheid in uw midden opheffen, u in vuur en vlam zetten voor Mijn Koninkrijk en u volkomen voldoening en vrede geven in uw binnenste. Ik roep u dringend op tot volkomen overgave. Alles wat u achterhoudt, zal de Vijand tegen u gebruiken.

Nogmaals, Ik wil bewegen, beweeg met mij mee.

Zoeken