English

Beven voor Zijn woord

Door John & Lisa Bevere

Bijbelstudie – aflevering 6- 2001

Beven voor zijn woord

Wij moeten ons vernederen, bid en verneder je voor Zijn wonderbaar Woord en of vergeten wij dat al snel?
“De ganse aarde vreze voor de Here, al de bewoners der wereld moeten voor Hem ontzag hebben. Want Hij sprak en het was er, Hij gebood en het stond er. De Here verbreekt de raad der volken, Hij verijdelt de gedachten der natiën; de raad des Heren houdt eeuwig stand, de gedachten zijns harten van geslacht tot geslacht” (Psalm 33: 8-11).
(Opmerking : Dit artikel werd geschreven voordat Amerika door terroristen aangevallen werd. In het licht van deze gebeurtenissen is het zelfs nog belangrijker dat we ernst maken met onze gehoorzaamheid. Mogen wij -als natie en gelovigen – beven voor een Heilige en Ontzagwekkende God. Nu – meer dan ooit, naarmate wij de Dag zien naderen – laat ons trouw bevonden worden).
Ik vind het geweldig dat wij in dit tijdsbestek zovele zien uitstrekken naar een intieme relatie met God. Vele populaire boeken richten zich op het navolgen van God en grote menigten worden zich gewaar van dit wanhopig verlangen van hun ziel. We weten waarnaar we verlangen, maar weten we wel wat Gods verlangen is? Ware intimiteit komt nooit tot stand op grond van de voorwaarden van één persoon, maar wordt gevonden als twee harten zich verenigen tot één doel.
Ter verduidelijking: toen ik voorganger was, had ik vaak te maken met echtparen met huwelijksproblemen. Ik was altijd verbaasd te horen als één van beiden zei dat hun huwelijk geweldig was, terwijl de ander onmiddellijk het tegendeel liet horen: “Wat? Ik vind ons huwelijk verschrikkelijk!” Het moge duidelijk zijn, dat de één geen enkel zicht had op de verlangens van de ander.
Op gelijke wijze kunnen we ons de vraag stellen: hebben wij zicht op Gods verlangen? In het boek van Jesaja richtte God Zich op mensen die Hem ijverig dienden en Zijn gunst en aandacht zochten, net zoals wij dat vandaag doen. Zij offerden welriekende reukoffers van lammeren en stieren en ook wierook in de tempel en zij gaven hoeveelheden graan. Dit is een beeld van lofprijzing, aanbidding en gebed. Vanuit hun gezichtspunt deden ze alles wat nodig en Bijbels is om God te eren.
En toch, de Heer van Hemel en Aarde dacht er anders over. Hij noemde hun aanbiddings-activiteiten weerzinwekkend, omdat Zijn hart er niet in was. Hij klaagt tot hen: “Toen Ik hen riep, weigerden zij te antwoorden en toen Ik tegen hen sprak, wilden zij niet luisteren” (Jesaja 66: 4). Ik weet zeker dat zij dezelfde ontnuchtering ervoeren als de naïeve partners tijdens het huwelijkspastoraat!
Nadat Hij hen wakker schudde, herinnerde de Heer hen eraan wat Hij werkelijk van hen vroeg en wat Zijn aandacht trok. Om de zaken recht te zetten verklaart Hij wat Zijn positie is in vergelijking met hun positie:
“De hemel is Mijn troon, zegt de Here, en de aarde Mijn voetbank; welke tempel kunt gij voor Mij bouwen die Mij tot een huis zou kunnen zijn om daarin te wonen?”
Om dit wat eenvoudiger te zeggen: “Ik ben God. Het universum kan Mij niet bevatten, Ik zette de sterren op hun plaats met Mijn vingers. Ik ben zo groot dat de aarde met Mij vergeleken in het niets verdwijnt…dus wat denk je nu voor Mij te kunnen doen? Dat nam de wind uit hun zeilen en nu beginnen zij te luisteren.
Dan tilt God hen uit het stof met deze belofte: “Toch rust Mijn oog op de man met een nederig en verslagen hart, die beeft voor Mijn Woord.” Het Hebreeuwse woord voor rust is nabat, wat betekent: beschouwen, aandacht geven aan, of acht slaan op.
Nadat God Zijn volk herinnerd heeft aan Zijn grootheid en hun nietigheid, belooft Hij Zijn volle aandacht en hoogachting te schenken, aan hen die beven voor Zijn woord en die luisteren naar Zijn stem! Dit is wat wij moeten weten – wat Hem goedgunstig maakt ten opzichte van ons !
Degene die Zijn goedgunstige aandacht krijgt, is arm of nederig. Nederigheid betekent niet dat je zwak, wispelturig of meegaand bent. In feite worden de echte nederigen vaak versleten voor arrogante mensen. David werd beschuldigd van arrogantie en trots door zijn oudere broer Eliab, die door God verworpen werd om uitgerekend hetzelfde waar hij David van beschuldigde (I Samuël 16: 6 en 7).
Maar God noemde David een man naar Zijn eigen hart. Een nederig mens is uiterst afhankelijk van God. Zij kunnen niets doen zonder Hem. Dientengevolge zoeken zij Zijn verlangen en wil in alles.
Ook een verbrijzeld hart trekt Gods aandacht. David zei: “Het werkelijke offer waarop U wacht is een aan U overgegeven geest van iemand die weet dat hij niet zonder U kan” (HB) – “De offeranden Gods zijn een verbroken geest; een verbroken en verbrijzeld hart veracht Gij niet o God”- Psalm 51: 16, 17 (NBG)
Verbrijzeling is te vergelijken met verbrokenheid. Verbroken zijn heeft niets te maken met zwakheid, maar met onderwerping aan autoriteit.
Sta mij toe dit te illustreren: een paard is niet geschikt voor militaire dienst als het niet verbroken is. Hoewel het sterker, sneller en begaafder kan zijn dan de andere paarden in de stallen, zal het niet de strijd ingaan tótdat zijn wíl onderworpen is aan zijn meester. Het blijft in de stal, terwijl minder begaafde paarden de oorlog ingaan. Als een paard met succes verbroken en getraind is, kan men erop vertrouwen dat het standvastig zal reageren temidden van alle omstandigheden. Zijn reactie blijft hetzelfde: of hij nu rustig in het veld is of in de hitte van de strijd, als kogels of pijlen hem om de oren vliegen: hij zal niet afwijken van de aanwijzingen van zijn berijder. Hij zal niet proberen zichzelf te beschermen of te bevoordelen; zijn enige verlangen is de bevelen van zijn meester opvolgen.
Als laatste van degenen die Gods aandacht krijgen wordt de mens genoemd, die beeft voor Zijn Woord. In wezen omvat dit de andere twee. Zij die voor Gods Woord beven, zullen onmiddellijk gehoorzamen als Hij spreekt. Zij hebben lief wat God liefheeft en zij haten wat Hij haat, verafschuwen zonde en hebben gerechtigheid lief.
Een zorgeloze instelling ten opzichte van zonde is binnengelopen in het denken van velen. Dit vertroebelde inzicht wordt veroorzaakt door gebrek aan inzicht wat zonde in werkelijkheid is. De vijand van onze ziel tracht deze kennis van ons vandaan te houden in de hoop dat wij gemakkelijk ten prooi zullen vallen aan zijn misleidende tactieken Vergis je niet: zonde is niet iets om mee te flirten! God zegt ons dat zonde scheiding brengt tussen Hem en ons en maakt dat Zijn aangezicht verborgen blijft (Jesaja 59: 2), uitgerekend het tégengestelde van de wens van hen die verlangen dat Hij ácht op hen slaat.
De meerderheid in de kerk van vandaag beschouwen zonde als het breken van de “grote regels”. Onmiddellijk doemen beelden van seksuele immoraliteit zoals verkrachting, overspel en homoseksualiteit op. De “grote lijst” bevat dingen als dronkenschap, drugsmisbruik, gokken, moord, diefstal, evenals iedere andere daad van weerzinwekkend gedrag”.
Sta mij toe, na dit overdacht te hebben, de volgende opmerking te maken: Adam ging in de tuin niet naar bed met zijn secretaresse en ook rookte hij geen joint. Toch was zijn zonde zo ernstig, dat het de gehele schepping in slavernij en gebondenheid bracht. Dit is iets wat wij in gedachten moeten houden als wij zonde trachten te beschrijven, want de zondige natuur is diep geworteld in de ziel van het menselijk ras. Wát bracht zo’n verwoesting aan op de mensheid? Simpel gezegd: ongehoorzaamheid.
Denk hieraan als wij het leven van koning Saul beschouwen: Hoe verloor hij zijn koninkrijk? Ging hij naar het casino met de staatsinkomsten? Neen, hij gehoorzaamde slechts niet aan het Woord van de Heer door níet te wachten op Samuël voor het offeren van het slachtoffer (I Samuël 13: 8-14). Neem even de tijd om dit te overdenken. Ik zeg niet dat de lijst hierboven vrij is van zonde, maar ik benadruk een punt dat de kerk váák ontwijkt – de kerndefinitie van zonde. De grondbetekenis van het woord is vergeten geraakt. Zonder dít verband met ongehoorzaamheid zijn we een gemakkelijke prooi voor misleiding!
Wat is de Bijbelse definitie voor zonde? I Johannes 3: 4 zegt: “De zonde is wetteloosheid”. Het Griekse woord voor wetteloosheid is “anomia”. Eenvoudig gezegd betekent wetteloosheid: “het zich niet onderwerpen aan de wil of autoriteit van God.” Het Vine Woordenboek zegt over dit schriftgedeelte: “de ware betekenis van het woord (zonde)”.
Het vervolgt: “Deze definitie van zonde beschrijft haar essentiële aard als de verwerping van de wet of de wil van God en de vervanging daarvan door de wil van de mens zelf”. Zij die voor Zijn Woord beven, hebben een passie voor gehoorzaamheid. Hun hart breekt bij de gedachte aan het veronachtzamen van Gods voorschriften. Zij hoeven niet overtuigd te worden om Gods wil te doen: openbaring is voldoende. Zij zullen gehoorzamen, zélfs als zij er geen voordeel in zien.
We hebben grove fouten gemaakt in onze prediking, want maar al te vaak brengt ons onderwijs discipelen voort, die alleen maar gehoorzamen als zij het voordeel ervan in dit leven kunnen zien. We praten te vaak over de beloning en te weinig over het kruis. We beloven… geef en je zult verkrijgen, roddel niet en anderen zullen geen kwaad over je spreken; ga in de bediening en je zult er rijk voor beloond worden. Toch sprak Jezus nooit over de zegeningen of voordelen van gehoorzaamheid om zondaren te overtuigen; hij zei slechts: “Volg Mij!”
De rijke jongeling strekte zich hartstochtelijk uit naar het eeuwige leven. Toch ziet Jezus daaraan voorbij en verteld hem al zijn bezittingen te verkopen en het aan de armen te geven en Hem daarna te volgen.
Na dit gehoord te hebben liep de rijke man bedroefd weg (Markus 10:22) en Jezus liet hem gaan! Jezus rende hem niet achterna in een poging hem over te halen: “Wacht Mijn vriend”; spreuken 19: 17 zegt:
“Wie de arme mensen helpt, is een vreugde voor de Here; hij zal hem daarvoor belonen”.
Broeder dit is een belofte! Ik zei je alles te geven zodat ik je in de gelegenheid kon stellen om honderdvoudig terug te ontvangen! “Nee, Hij liet hem gewoon gaan. En toch, als Hem iets door Pétrus gevraagd wordt, belooft Jezus hem een honderdvoudige beloning. Waarom? Petrus had al in gehoorzaamheid alles opgegeven om Jezus te volgen, zonder dat hij daartoe overgehaald behoefde te worden.
Wat zou er gebeurd zijn als Esther gevormd zou zijn geweest door het hedendaags onderwijs? Wat zou haar hebben gemotiveerd om haar leven in de waagschaal te leggen om dat van anderen te redden? En boos complot bedreigde de Joden, maar niet haarzelf, want niemand wist dat zij Jodin was. Zijzelf zou de slachting overleven. Esther was tenslotte de vrouw van de wereldheerser. Ze had alles wat een vrouw begeren kon. Ze had alles te verliezen door naar de koning te gaan, want te verschijnen zonder daartoe uitgenodigd te zijn, was vragen om gedood te worden, tenzij de koning zijn scepter zou uitstrekken. Ze was niet geroepen, maar ze luisterde naar de woorden van haar oom Mordechai en beefde bij de gedachte dat God haar het koningschap had gegeven met het oog op deze omstandigheid. Gehoorzaamheid scheen haar geen winst toe – zij was al koningin – maar verlies van het leven op zich. Zich bewust zijnde van dit alles antwoordt zij: “IK zal, ondanks het verbod, naar de koning gaan. Als ik dan moet sterven, dan zij het zo” (Esther 4: 16). Zij beefde voor Gods Woord.
En Abraham dan? God vraagt hem om het belangrijkste in zijn leven – de zoon der belofte – , nadat hij al Ismaël op had gegeven. Hij had vijf en twintig jaar op dit kind gewacht. Hij had niets te winnen bij wat God vroeg en veel te verliezen. En toch: “De volgende morgen hakte Abraham hout voor onder het brandoffer en zadelde zijn ezel” (Genesis 22: 3).
Sommige mensen zeggen lichtvaardig: “God is hier al een paar maanden mee bezig met mij” en dan lachen ze. Zij weigeren te beven voor Zijn Woord!
Na drie dagen reizen naar de plaats die God hem liet zien, bindt Abraham Izaäk vast en heft het mes om hem te doden en de engel des Heren stopt hem, zeggende: “Ik weet nu dat God de belangrijkste is in uw leven”.(Genesis 22: 12). Abraham wist wat het was om te beven voor Gods Woord.
Er is geen ruimte meer om de daden van Noach, David, en Paulus te vermelden, en van hen die werden gekruisigd, in tweeën gezaagd, gedood met het zwaard…, zij zwierven rond in schapenvachten en geitenvellen zij leden gebrek en werden vervolgd en mishandeld,… al deze mensen zijn bekend geworden omdat zij op God vertrouwden. Zij hebben echter níet verkregen wat God hun had beloofd” (Hebreeën 11: 37-39).
Zij zijn het op wie God acht slaat. Hun getuigenissen staan vermeld om ons te bemoedigen en te sterken. Als wij naar Gods gunst verlangen, moeten wij weten wat Hij verlangt en niet alleen wat wíj verlangen!
Beef voor Zijn Woord en je zult je diepste verlangen leren kennen in de kennis van Hem.
Deze bijbelstudie is een vertaling van de nieuwsbrief ‘Messenger’ van John Bevere Ministries – 2001 Volume 6.
Copyrights © 2004 Elia Stichting / Alle rechten voorbehouden. Reproductie en/of presentatie, geheel of gedeeltelijk in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming van Elia stichting geldt daarom als schending van het copyright.

Zoeken