English

Beschermd: Uw geheime plaats van vrijheid

Door John & Lisa Bevere

Bijbelstudie – aflevering 2 – 2001

Beschermd: Uw geheime plaats van vrijheid

Het doet ons goed dat we hier de uitgave van ons nieuwste boek kunnen aankondigen: Under Cover. Ik ben er van overtuigd dat de boodschap van dit boek van cruciale betekenis is. Ik heb wereldwijd al jarenlang die boodschap in verkorte vorm verkondigd, en in elke samenkomst gaf het merendeel van de aanwezigen gehoor aan de oproep om die boodschap in praktijk te gaan brengen. Na de samenkomsten gaven allen die met mij over de dienst spraken, aan hoeveel behoefte elke gelovige hieraan heeft. Velen zeiden dat het goed was er een boek over te schrijven. Maar pas afgelopen jaar ervoer ik de aanwijzing van de Heilige Geest, dat ‘nu het moment is aangebroken’.
In het boek wordt de boodschap in meerdere hoofdstukken ontvouwen. Het is daarom niet zo eenvoudig om in een kort artikel de inhoud weer te geven. Toch heb ik geprobeerd om in dit artikel de kern samen te vatten – hoewel dat natuurlijk niet in verhouding staat met de diepgang ervan. De inhoud van dit boek zal uw leven behouden en veranderen. Ik ben vaak door schade en schande wijs geworden. En ik ben dikwijls getuige geweest van de onnodige moeiten van anderen, die geen acht hadden geslagen op deze belangrijke principes uit het Woord van God. Het is mijn gebed dat u door de boodschap van dit boek zulke moeilijkheden kunt vermijden.
Een indruk van Under Cover Under Cover (bedekt, beschut, beschermd) – deze term heeft vergaande toepassingen. De meest eenvoudige is: een kind dat lekker ligt weggestopt onder de warmte en bescherming van een deken, of dat zich verbergt achter het beschermende lichaam van een ouder. Een maatschappelijke toepassing zou onder andere kunnen zijn: een stad die onder de beschermende sfeer ligt van politie en leger. Ook zou het de beschrijving kunnen zijn van een dier dat zich verstopt houdt in struikgewas, een spelonk of een onderaards hol. Het zou gebruikt kunnen worden om de situatie te beschrijven van een gezin in de veilige bescherming van zijn huis, terwijl buiten de storm woedt.
Als kind woonde ik in een gebied waar dikwijls stormen voorkwamen. Vanachter het veilige raam zagen wij dan de donkere wolken samenpakken. En binnen enkele minuten woedde de storm in alle hevigheid pal boven ons. Bliksemschichten werden onmiddellijk gevolgd door zware donderslagen. De regen roffelde als duizenden kleine hamertjes op ons dak. De storm gaf aan ons huis eigenlijk nog meer het karakter van een veilige plek. Alles buiten dat raam was nat, koud en blootgesteld aan bliksem en donder, terwijl wij binnen beschut en droog onder het beschermende dak van het huis zaten: beschermd tegen het woeden van de elementen. We zaten beschut.
Wanneer we dit punt nog verder uitwerken, moeten we ook stilstaan bij een ander gebruik van de woorden undercover. Die term wordt immers ook gebruikt voor het beschrijven van de veiligheid die gevonden wordt in het bedekken van een identiteit. Een agent die undercover werkt, kan zich vrij bewegen in vijandig gebied, zonder door de tegenstander gepakt te worden. Want zijn regering heeft hem de beschutting verschaft van een andere identiteit: hij is een vrij persoon in een vijandige omgeving.
Samenvattend: hoe we deze term ook gebruiken, zonder uitzondering omvat hij bescherming en vrijheid. Maar wat is het verband tussen die term en christenen? David schrijft: AWie in de schuilplaats des “llerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw” (Psalm 91:1-2). Opnieuw zien we dat onder Zijn beschutting onze bescherming ligt. Maar in de eerste woorden van deze uitspraak van David: “Wie … “, ontdekken we een belangrijke vraag. Wie bevindt zich in de schuilplaats van Zijn schaduw? In ons nieuwe boek houden we ons met deze vraag bezig. Maar in het kort komt het hierop neer: degene die zich onder Gods gezag bevindt, dat is degene die vertoeft in Zijn schuilplaats. Dat wil zeggen: degene die leeft volgens de principes van gehoorzaamheid en niet volgens die van het natuurlijk verstand.
Het is mijn ervaring dat westerlingen de moeilijkste mensen zijn om te bereiken met bepaalde waarheden uit het Woord van God. De reden hiervoor is van fundamenteel belang. Het is niet eenvoudig om ‘koninkrijksprincipes’ te begrijpen met een ‘democratische’ instelling. Democratie is prima voor de volken van de wereld. Maar we moeten goed onthouden dat het koninkrijk van God is wat het woord zegt: een koninkrijk. Het wordt geregeerd door een Koning en er bestaan rangen, orde en gezag. De wetten van Zijn koninkrijk worden niet ontkracht door of onderworpen aan opiniepeilingen onder het volk of door verkiezingen. Ze worden evenmin beïnvloed door wat wij vinden dat goed is voor ons; Eva werd op een slimme manier misleid dat te geloven.
Laten we eens kort stilstaan bij de aard van de misstap van Adam en Eva, want daarin vinden we het zaad van alle misleiding. Adam en Eva waren in het paradijs bedeeld met vrijheid en bescherming onder Gods beschutting. Maar zij waren ongehoorzaam en merkten dat ze dringend behoefte hadden aan juist datgene, waaraan zij zich hadden onttrokken: de behoefte om zich te bedekken, want zij “merkten dat zij naakt waren” (Genesis 3:7). Hun ongehoorzaamheid beroofde de mensheid van de heerlijke vrijheid en bescherming, die zij eens gekend had. Toen Adam en Eva aanvankelijk in het paradijs geplaatst werden, was er geen behoefte aan een lichamelijke bedekking of kleding; zij waren “met heerlijkheid en luister gekroond” (Psalm 8:5).
Het woord gekroond betekent omcirkelen of omringen. De glorie die God op hen deed rusten, was zo overweldigend, dat in hun ogen daardoor hun lichamelijke naaktheid werd omhuld. Om die reden staat er in de Schrift: “En zij beiden waren naakt, de mens en zijn vrouw, maar zij schaamden zich voor elkander niet” (Genesis 2:25). Niet behept met verlegenheid kwam de gedachte aan kleren niet eens bij hen op. Dit alles veranderde onmiddellijk toen zij ongehoorzaam waren.
Voorafgaand aan die ongehoorzaamheid was hun geest volledig in controle; na hun val nam het vlees de teugels over. De Schrift verwijst hiernaar op het moment dat zij van de vrucht eten: “Toen werden hun beider ogen geopend, en zij bemerkten, dat zij naakt waren” (Genesis 3:7). De sleutelwoorden zijn: “zij merkten”. Ze deden nu kennis op, die zij eerder niet hadden.
Het principe van de kennis van goed en kwaad is: een leven leiden dat in overeenstemming is met wat goed en kwaad is. Vóór de Val werden hun daden niet bestuurd door de kennis van goed en kwaad, of door juist en verkeerd maar, maar door de kennis van God. Zij werden gemotiveerd door een bewustzijn van gehoorzaamheid, dat voortkwam uit vertrouwen en liefde. Goed en kwaad waren niet in hun gedachten, maar in Gods hand. Er wordt ons verteld: “(De HERE) wiens werk volkomen is, omdat al zijn wegen recht zijn; een God van trouw, zonder onrecht, rechtvaardig en waarachtig is Hij” (Deuteronomium 32:4).
Adam en Eva leefden vrij voor God, vrij van verlegenheid. Door de vrucht te nemen van de boom van kennis van goed en kwaad, boorden zij een bron aan van kennis van goed en kwaad buiten God om. Dit kunnen we identificeren als het principe van beredeneren. Zij hadden de wijsheid van God niet langer nodig; zij konden hun eigen leven besturen vanuit hun bewustzijn van goed en kwaad. Daarom stelde God hen de vraag: “Wie heeft u te kennen gegeven …?” (Genesis 3:11). Wanneer God vragen stelt, is Hij niet op zoek naar informatie. De Heer wist wel, dat zij van de boom gegeten hadden en dat ze vanuit hun eigen wijsheid spraken. Zij hadden gehoorzaamheid vervangen voor beredeneren. Eigenlijk zei God: “Hebben jullie een bron gevonden buiten Mij, voor goed en kwaad? Jullie hebben blijkbaar gegeten van de boom van kennis van goed en kwaad.”
Zij hadden al geprobeerd om hun naaktheid te bedekken met wat de aarde had voortgebracht, maar zelfs deze bedekking verloste hen niet van het gevoel van naaktheid. God stelde de vraag: “Wie heeft je verteld dat je naakt bent?” (Genesis 3:11, Het Boek). Vanuit hun nieuwe bewustzijn van goed en kwaad probeerden zij te doen wat hun goed leek, maar toch voelden ze zich nog naakt. Het principe van gehoorzaamheid was vervangen voor dat van redeneren. De misleiding moet nog altijd ontzenuwd worden. We begeven ons altijd op een dwaalweg, wanneer we gehoorzaamheid vervangen door beredeneren. Net zoals dat gebeurde bij Adam en Eva, laat het schaamte toe in onze relatie met God. En het is precies datgene wat Jezus voortdurend bestreed in Zijn omgang met mensen. Daarom ook krijgen wij de aanwijzing het volgende te doen: “de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus” (II Korintiërs 10:5). Door hieraan vast te houden zullen wij in staat zijn een vertrouwelijke omgang met God te handhaven. Wanneer de vijand ons doet overhellen naar een bron van goed en kwaad buiten Gods wijsheid, kan hij ons laten afdwalen van het diepste verlangen in ons hart.
Deze bijbelstudie is een vertaling van de nieuwsbrief ‘Messenger’ van John Bevere Ministries – 2001 Volume 2.
Het boek ‘Under Cover’ is in het Nederlands verschenen onder de naam: ‘Under Cover’ – Gods geheime bescherming over je leven – bij Elia Stichting en te bestellen voor € 13,75 bij de uitgever of boekhandel.

Copyrights © 2004 Elia Stichting / Alle rechten voorbehouden. Reproductie en/of presentatie, geheel of gedeeltelijk in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming van Elia stichting geldt daarom als schending van het copyright.

Zoeken