English

Angst – Geloof

053---Angst-is-het-wapen

Angst is het wapen wat tegen ons gebruikt wordt!
Geloof is het schild wat God ons gegeven heeft!

David Hathaway research Katie Morris

De “samenzweringstheorie” is geen moderne kreet. Vanaf het moment dat de duivel Eva verleide om God ongehoorzaam te zijn, is de hele wereld verwikkeld in een machtsstrijd. “Alles wat ze uitdachten was steeds even slecht” (Genesis 6: 5). De Bijbel en de wereldgeschiedenis vertellen ons reeds van het komen en gaan van koninkrijken en keizerrijken.

De Bijbelse profetieën zullen vervuld worden. Onze gebeden en getuigenissen zullen profetieën niet veranderen, maar hebben wel invloed op de rol die mensen en individuele naties daarin zullen hebben.

Openbaringen 13 spreekt over de draak die zijn kracht verleent aan de drie beesten, om zo elk volk, elke stam, elke taal en natie- iedereen die niet is opgetekend in het Boek des Levens te overheersen.

Daarom hebben wij als gelovigen – zo’n essentiële taak- het evangelie van Zijn Koninkrijk verkondigen! Drie gebieden in het leven van de mens worden door satan gebruikt in zijn plan om de uiteindelijke controle van de wereld niet in handen van politieke of religieuze leiders te laten zijn, maar in handen van de wereld financieerders. -”alleen mensen met dat teken – dat wil zeggen de naam van het beest of het getal van die naam – konden iets kopen of verkopen.” (Openbaring 13: 17).

De Vrijmetselaars en later de Illuministen werden geruime tijd als sleutelfiguren in dit eindtijdscenario beschouwd.

Dominee Gharles Finney, een geweldige negentiende-eeuwse Amerikaanse evangelist, was voor zijn bekering een vrijmetselaar. Door zijn verstrekkende inzichten in deze organisatie, was hij uiterst gedreven om de heldere boodschap van de Heerschappij van Jezus Christus te proclameren over de gehele wereld. Dr. Torrey en Ds. D. L. Moody, tevens toonaangevende evangelisten, streden samen met hem voor de ontmaskering van de Vrijmetselarij. De misleiding van deze beweging blijkt uit het volgende citaat uit 1889 van Albert Pike,vrijmetselaar en voorzitter van de Illuministen in de V.S.: “Lucifer, God van het licht en God van het goede is aan het strijden voor de mensheid tegen Adonai, de God van de duisternis en het kwaad…de wereld zal naar ons toekomen voor oversten en pausen. Wij zullen wereldbeheersers zijn en het equilibrium (evenwicht) van de wereld vormen.”
(In werkelijkheid is Lucifer zelf de duivel, terwijl Adonai de God van de Bijbel is en de Vader van onze Here Jezus Christus; Hij is degene die de wereld zal regeren. Zo wordt duidelijk dat bij de Vrijmetselaars het witte zwart is en het zwarte wit- het schaakbordmotief is dan ook een zeer symbolisch motief binnen de vrijmetselaarsloges.-uitgever.)

Op 1 mei (de feestdag van de socialisten en de communisten) 1776, legde Albert Weishaupt, een Bavaar, de grondslagen voor de orde van de Illuministen.

Betrokken in het occulte en met een reputatie van menselijke duivel, had hij met zijn geheime sociëteit een praktisch doel voor ogen, namelijk het volbrengen van de plannen van de Vrijmetselarij; het creëren van een nieuwe wereldorde door terrein te winnen in de kringen en sleutelposities van de Europese regering. Ze hadden zes strategieën om de bestaande regering en naties te vernietigen: afschaffing van de monarchie en nationale soevereiniteit, afschaffing van prive-bezit en erfgoed, afschaffing van het traditionele gezinsleven en van religie. Dit plan is in de tegenwoordige tijd al bijna voltooid.

Slechts een aantal jaren na hun oprichting, waren de Illuministen de stuwende kracht achter de Franse Revolutie in 1789-1794 en het terreurregime wat Europa bijna in zijn geheel omver heeft geworpen.

(Groot-Brittannië was slechts ontkomen aan de revolutie door de prediking van onder andere de gebroeders Wesley, waardoor de natie weer terugkeerde naar God.) Vijftig jaar later, in 1847, richtten de Illuministen de Communistische Partij op en gaven Marx in 1848 de opdracht het Communistisch Manifest te schrijven. Het waren de Illuministen die Lenin’s Oktober Revolutie, (wat de hele werleld dreigde te geselen), in 1917 financierden. het socialisme is niet kwaadaardig, het Europese communisme wel.

Door middel van angst -veroorzaakt door geldgebrek en een tekort aan noodzakelijke grondstoffen, terreur en oorlog- willen de Illuministen het mechanisme in werking zetten wat doet leiden tot hun een- wereld systeem. Het wapen van angst wordt tegen ons gebruikt opdat we onze handen in overgave op zullen heffen.

De eerste wereldoorlog (met 10 miljoen doden in 4 jaar tijd) heeft geresulteerd in de vorming van de eerste wereldregering: de Volkenbond. De tweede wereldoorlog bracht een sterkere wereldorganisatie voort; de Verenigde Naties. Aan het begin van de Golfoorlog in 1991, zond president George Bush sr. de volgende boodschap uit naar de gehele wereld: “Dit is een historisch moment. Ik heb de hoop dat de gevechten niet lang zullen duren…Voor ons ligt de mogelijkheid om voor onszelf en voor de toekomstige generaties een nieuwe wereldorde te bewerkstelligen, waarin de rechtsstaat over het gedrag van de naties zal regeren.”

Als er een wereldcrisis is, spreekt er altijd wel iemand openlijk over een “nieuwe wereldorde” en “een wereldregering.”

Premier Gordon Brown sprak hier ook over in een toespraak op televisie voor het CBI, 20 mei 2009. Met overtuiging stelde hij vast dat de wereldwijde kredietcrisis en de klimaatverandering de wereld deze kant op stuurt en dat dat sneller gaat dan dat hij had gehoopt. Op zijn officiële website staat: “We komen voor problemen te staan groter dan allen de wereldeconomie….een koolstofarme economie is in het belang van de hele wereld… Maar we zullen een ongekend platform van internationale samenwerking moeten oprichten om met deze problemen om te kunnen gaan. Dit zal op veel kortere termijn gerealiseerd moeten worden, veel sneller dan ik een paar maanden geleden had kunnen bedenken.

Geld is de sleutel. Twee eeuwen geleden zei de grondlegger van het omvangrijke Rotschild bankemperium: “Als mij de controle over een landelijke economie wordt gegeven dan maakt het mij niet uit wie het rechtssysteem bepaalt.”

In de negentiende eeuw kregen de Internationale Bankiers in de meeste landen de controle over de centrale banken; elke vorm van nationalisering was slechts uiterlijke schijn. In Amerika gebruikten de internationale Europese bankiers de enorme staatsschuld (t.g.v. de Amerikaanse burgeroorlog) van het land om de controle te krijgen; het Congres was gedwongen het National Banking Act in 1863 te ondertekenen, waar Abraham Lincoln voor waarschuwde; “De macht van het geld aast op de natie in tijden van vrede en tegenspoed…ik zie een crisis naderen die mij afschrikt en mij doet huiveren voor de veiligheid van mijn land. Bedrijven zullen neergehaald worden en een tijdperk van corruptie zal volgen…tot aan het moment dat de rijkdommen in handen van slechts enkelen terechtgekomen zijn en de republiek vernietigd wordt.”

Het American Federal System, opgericht in 1913, is geen staatsbank maar tevens een particulier initiatief. Charles Lindberg bestreed het Federal Reserve Act als volgt; :”Als de president dit wetsvoorstel tekent, zal de onzichtbare regering van de financiële macht gelegaliseerd worden… Door dit wetsvoorstel op het gebied van valuta en bankieren wordt de ergste gelegaliseerde misdaad in eeuwen gepleegd.”

Wat heeft dit alles teweeg gebracht en wat zal dit in de toekomst brengen? De enorme staatsschuld van de V.S. heeft ervoor gezorgd dat de dollar (de reserve valuta van de wereld) zo in waarde is gedaald dat China, waarschijnlijk het rijkste land ter wereld en wat enorme hoeveelheden U.S. dollars vasthoudt, samenwerkt met andere landen (waaronder Rusland) om een nieuwe dollar, een nieuwe euro en een derde Aziatische munteenheid voor te stellen. Of zelfs, uiteindelijk, ten behoeve van de wereldreserve een nieuwe munteenheid uit te brengen om de US dollar te vervangen, waarschijnlijk door een Wereldbank te vormen buiten het Internationaal Monetair Fonds om. Dit zou eenvoudig kunnen leiden tot de situatie waarin niemand oud geld voor nieuw kan wisselen, of zelfs niet kan kopen of verkopen zonder een chip in de hand of het voorhoofd. Dit kan mogelijk leiden tot het teken van het beest. (Openbaring 13: 16-18).

Bestaande rijken die steeds meer in kracht toenemen, zouden allen geregeerd gaan worden door de Illuministen.

De Club van Rome, opgericht in 1968, heeft de wereld reeds opgedeeld in tien politiek/ economische gebieden (Daniel 2: 41-43, Openbaring 17-12?!) ook wel bekend als “koninkrijken”. Dit zijn : Noord-Amerika, Europa, Japan, Australië, Rusland, Zuid-Amerika, Noord-Afrika en het Midden-Oosten inclusief Israël, Centraal en Zuid-Amerika, India en Maleisië, en China.

Maar de geschiedenis heeft uitgewezen dat de Illuministen oorlog en staatsschulden zullen gebruiken om hun ultieme doel, het overheersen van de wereld, te bereiken. Dit kan alleen voorkomen worden door de wederkomst van Christus!

Sinds 200 jaar breiden de Illuministen geleidelijk aan de controle uit over landen met behulp van Satans/ Lucifers plan; infiltratie en oprichting van invloedrijke organen, financiering van oorlogen en opstanden en het tevens wederopbouwen van deze door oorlog getroffen gebieden (Europa, Ierland, Midden-Oosten), kunstmatig beheersen van essentiële grondstoffen (herinnert u zich de onvoorziene prijsstijging van het basisvoedsel – rijst en meel – en energie aan het begin van 2008?), het beheersen van financiën, (denk aan het afschaffen van het normale, korte-termijnkrediet, en het instorten van allerlei bedrijven); het is allemaal deel van het plan om door crisis heen een wereldregering te vormen.

Het schudden van de wereld is een bron van angst en spanning voor de gewone burger. Door hun verlangen naar vrede in de wereld zijn velen bereid om concessies te doen aan hun overtuigingen en zo de normen van anderen als gelijkwaardig te beschouwen.

Wereldwijde aanbidding van het beest zal een van de wapens zijn in handen van de duivel en zijn handlangers. (Openbaring 13: 8). Velen zijn het eens met de Dalai Lama’s uitspraak: “In de kern zijn alle religies gelijk.” Maar de Bijbel waarschuwt ons, dat als je de waarheid over je verlossing niet aanvaardt, je een sterk waandenkbeeld volgt en je net als de Dalai lama in een leugen gelooft! (2 Thessalonicenzen 2: 10-11)

De mensen die het wereldsysteem aanhangen, zullen het teken van het beest dragen. Maar voor gelovigen zal de inwoning van de Heilige Geest het teken zijn, wat hun erfdeel in Christus zal waarborgen (Efeziërs 1: 13-14).

Hoe zouden we Hem kunnen verlaten? Hij is onze enige hoop, niet alleen in het corrupte systeem van de wereld, maar tot in eeuwigheid!

We moeten niet bang zijn! We kunnen veilig ons vertrouwen in Hem stellen, omdat God de wereld zo lief heeft gehad, dat Hij Zijn Eniggeboren gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft! (Johannes 3: 16).

Het woord “verloren” slaat niet alleen op de eeuwigheid straks, maar doelt met name op de huidige tijd waarin we leven!

Jezus kan nu elk moment komen! De ware bediening van de gelovigen is niet om gezellige en comfortabele bijeenkomsten te houden, maar om zichzelf en de wereld voor te bereiden op Hem! De gelovigen op aarde zijn het Lichaam van Christus.- Wij zijn erfgenamen van Zijn kracht en autoriteit. We zijn bekrachtigd door de Geest die Hem uit de dood heeft opgewekt! We zijn niet alleen in staat om te doen wat Jezus deed op aarde, het is een opdracht dat we navolgers zijn van Zijn bediening hier op aarde. Onze taak is om Zijn komst en Zijn Heerschappij over de wereld voor te bereiden!

Alles wat zich nu afspeelt in de geestelijke wereld, heeft te maken met de tweede komst van Jezus. Als we geloven dat Christus wederkomt, dan bereiden we ons voor. Niet door een passieve “geestelijkheid”, maar door Zijn gebod om het evangelie te verkondigen, daadwerkelijk te gehoorzamen om zielen te redden van het vuur van de hel!

053---David-met-ijsberg

053---uitstoot-van-koolstof

De uitstoot van koolstof – bent u bang?

Katie Morris – Secretaresse van David Hathaway

Tegenwoordig bestaat er een religie, wiens god de aarde is, wiens missie het redden van de aarde is, en wiens zonde – onze CO2 voetafdruk is.

Maar de klimaatverandering is niet nieuw. Het is opgenomen in onze geologische geschiedenis. Wie bestuurde de auto’s en de door kolen aangevuurdestations toen we de laatste ijstijd hadden, en de laatste opwarming van de aarde?

De broeikasgassen die onze natuur reguleren – waterdamp, kooldioxide en methaan – vinden van nature plaats in de atmosfeer van de aarde. Zonder deze gassen zou de gemiddelde oppervlaktetemperatuur van 14 graden Celsius, de temperatuur min18 zijn.

Op school leerde ik dat zuurstof leven geeft, en dat CO2 een overbodig gas is – in hoge concentraties giftig. Dat we na het inademen van goede zuurstof, giftige kooldioxide uitademen. Zijn we hierom bang voor kooldioxide?

Kooldioxide is in feite een van de belangrijkste chemische regelaars van het lichaam: zonder dat kan uw hemoglobine niet de zuurstof vrijgeven die het naar uwzuurstofarmecellen voert. Wanneer de kooldioxidegehaltes in het bloed worden verlaagd, versterkt het chemische verband tussen zuurstof en hemoglobine, en de hemoglobine zal de zuurstof niet vrijgeven. Dit staat bekend als het Verigo-Bohr effect. Onze vitale organen, spieren en weefsels komen onmiddellijk onder spanning. Iedereen die wel eens een astma-aanval heeft meegemaakt of hiervan getuige is geweest, heeft hiervan een pijnlijke illustratie gezien.

De Russische wetenschapper Buteyko geloofde dat: ‘de menselijke stofwisseling zich ontwikkelde in oude geologische tijdperken toen kooldioxide in de lucht en het water tientallen procenten was. Het is waarschijnlijk te wijten aan deze factor dat een vastgestelde concentratie van CO2 is een absolute essentiële voorwaarde van elke menselijke cel, om alle normale stappen van het biochemische proces te doorstaan. Het probleem waar het menselijk organisme tegenaan loopt is de uitdunning van CO2 in onze atmosfeer, van tientallen procenten in oude tijden tot 0,03% (in 1982). Maar het menselijke organisme heeft een autonome interne luchtomgeving dat circa 6,5% bevat, een groot contrast met de lucht daaromheen! De gasachtige mengeling in de baarmoeder is een interessante indicatie van het ideale menselijke milieu. Hier bestaat tussen de 7 en 8% CO2!’ 6,5% kooldioxide in onze longen is noodzakelijk voor de zuurstofinbreng en daarom voor het leven. Maar als er slechts concentraties daarvan in de lucht gevonden worden die we inademen (0,03%) zouden we dood zijn!

In Genesis 1 zien we zeer verschillende chaotische omstandigheden van vandaag – waarin God orde schiep – eerst scheidde Hij het licht van het duister, daarna verdeelde Hij de wateren door een firmament te maken, daarna schiep Hij het leven – en alles was goed! Er waren zeeën en rivieren beneden het firmament, en wateren daarboven – maar geen regen! – In plaats daarvan voltrok zich een mist vanaf de aarde en bevochtigde het hele oppervlakte van de grond – als in een wasemende broeikas! – Genesis 2: 5-6.

Toen de zonde in het hart van de mens was gekomen, joeg God hem weg uit de Hof van Eden, want hij at van de boom des levens en eeuwig leven – Genesis 3: 22-24. Er was iets veranderd – de ideale omstandigheden van de Hof van Eden konden niet langer genoten worden. Met de zonde kwam er ook angst, ziekte en afnemende levensjaren – Genesis 3: 10. De mens mag niet eeuwig leven! – Genesis 2: 17; 3: 3. Maar ze leefden nog steeds extreem lang naar onze waarden – tot 969 jaar!

Naarmate de corruptie toenam, waarschuwde God Noach dat Hij de aarde zou vernietigen zoals die toen was, door het voor het eerst te laten regenen en de aarde te laten overstromen. Na deze vloed bestond het firmament niet meer, zoals het nieuwe fenomeen, de regenboog liet zien – Genesis 9:13. Toen de stabiele broeikasomstandigheden die hadden bestaan van Adam tot Noach tot een abrupt einde kwamen, werden ze vervangen door de seizoenen – tijd om te zaaien en om te oogsten, kou en hitte, zomer en winter – Genesis 8: 22. Groene planten waren niet langer voldoende om te kunnen leven, de mens werd een vleeseter – Genesis 9: 3. De levensjaren van de mens namen af van bijna duizend jaar tot 205 (Abrahams vader) tot 175 (Abraham) tot 120 (Mozes) tot 70 of, in het geval van de erg sterken, 80 jaar, maar met pijn en lijden – Psalm 90: 10. Na de originele zonde, de verwoesting van het firmament en het verlies van het broeikaseffect, zou het kunnen zijn dat als er niet langer voldoende CO2 in de atmosfeer van de aarde zijn om het menselijk lichaam van voldoende zuurstof te voorzien, het te vernieuwen en het te beschermen van stress en ziekte? De eerste reactie van Adam en Eva na hun zonde was, dat ze bang waren. Gebrek aan CO2 heeft negatieve lichamelijke en psychische effecten, die samenhangen met angst en spanning – en stress is de voorbode van pijn, ziekte en het verouderingsproces.

Sprak Jezus over onze huidige opwarming van de aarde en stijgende zeespiegels, toen Hij zei: ‘En op aarde zullen de volken zich geen raad weten van angst bij het bulderen van de zee met zijn opgezweepte golven. De mensen zullen sterven van angst voor wat er op de wereld komt. Wanneer deze dingen gaan gebeuren, richt je dan op en hef je hoofd op, want je bevrijding is nabij’.Lukas 21: 25-27. Jezus komt terug in al Zijn glorie! Paulus schreef over zijn komende glorie en de vernieuwing van alle dingen. – Maar tot deze verlossing, zei hij, is de hele schepping onderhevig aan verval en corruptie, zuchtend en in barensnood, vanwege ons – Romeinen 8: 18-23.

Dan, wanneer Jezus terugkomt, ZAL het klimaat veranderen – in een gezonder klimaat – alles wordt nieuw: ‘Wees blij en verheugt u in wat ik zal scheppen… er zal geen gehuil meer zijn… noch geklaag in nood… zuigelingen blijven in leven – noch zullen ouderen voor hun tijd sterven. – Jesaja 65: 18-20. Omstandigheden op aarde zullen volledig anders zijn, het licht van de maan zal zijn als het licht van de zon, en het licht van de zon zal zevenvoudig zijn, als het licht van zeven dagen – Jesaja 30: 26.

Met het oog hierop, is het belangrijkste voor de christen niet onze CO2 voetafdruk,handel in koolstof of koolstofheffingen. Waar het echt om gaat is wat in de Bijbel beschreven staat: het is de vernieuwing van onze relatie met de God die ons gemaakt heeft, de vergeving van de zonde en onze uiteindelijke verlossing – als we van Hem zijn en we Hem volgen! Dus onze eerste verantwoordelijkheid is om het Evangelie van Jezus Christus te verkondigen! Hij komt spoedig terug, eerst om ons te oordelen, en daarna om deze vergaande wereld te vernieuwen!

Zoeken